Amptelike Dokumente

Kerkorde en reglemente – Sinode van Wes-Kaapland 2019 – klik hier

Omsendbrief m.b.t. Geloofsbrief Sinode 2019 klik hier

Geloofsbrief 2019 – slegs hierdie amptelike dokument sal aanvaar wordklik hier

Kennisgewing van Mei 2019 se sinodevergadering (26 April 2018)klik hier

Handelinge van die buitengewone vergadering van die NG Kerk Algemene Sinode 2016 – pdf-dokument klik hier

Reiseise: kry die vorm in pdfklik hier.

Reiseise: kry die vorm in Wordklik hier.

Geloofsbrief (Ringsitting): Vorm 8 – klik hier (Word-weergawe)

Geloofsbriewe (Ringsitting): Vorm 8 – klik hier (pdf-weergawe)

Demissie: Vorm 10 – klik hier (Word-weergawe)

Demissie: Vorm 10 – klik hier (pdf-weergawe)

Emeritaat: Vorm 11 – klik hier (Word-weergawe)

Emeritaat: Vorm 11 – klik hier (pdf-weergawe)

Omsendbriewe
Inligting oor sinodale aandeel, finansies, kerklike statistiek, medies, pensioen, salarisse en vorms is op die webwerf van Administrasie by http://kaapkerkadmin.co.za/kerkkantoor/ beskikbaar.

Sinode van Wes-Kaapland se bankrekening nou by NedbankKlik hier.

Deuroffers: http://kaapkerkadmin.co.za/deuroffers/

Handleiding vir Kerkkantoorpersoneel:
Ds Mossie Mostert, PSD van die Sinode van Noord-Kaapland het ‘n omvattende handleiding vir kerkkantoorpersoneel opgestel. Laai dit hier af: Handleiding

Vorms: Besoek die Kerkargief se webwerf by http://kerkargief.co.za/vorms/

Artikel 1 – Omsendbrief 1 aan gemeentes re Wysiging van artikel 1 van die Kerkorde (20 Julie 2014) – Klik hier

Algemene Sinodesitting Besluiteregister 2011-10Klik hier

Bestuurshandeling vir Diensverhoudinge 2010 (2 MB) – Klik hier

Besluiteregister van die Algemene Sinode Okt 2013– 503 KB in pdf  – Klik hier

Finansiële Skyfies as toeligting by SDO-verslag aan Moderamen (12-13 Augustus 2014)
Klik hier (PDF-formaat) | Klik hier (PPT)

Handleiding: Artikel 1  – Omsendbrief 2 aan gemeentes re Wysiging van artikel 1 van die Kerkorde (29 Julie 2014) – Klik hier

Huweliksbevestigers KwitansievormKlik hier

Kerkorde artikel 1: Stemproses – ‘n vereenvoudigde opsomming (18 Augustus 2014) – Klik hier

Notule van die Algemene Sinode – 656 KB in pdf (Oktober 2013) – Klik hier

Sinodale Reis en verblyf Eisvorm 2015/6Klik hier 

Sinodale Diensgroep vir Ondersteuningsdienste (SDO)
– Verslag aan Moderamen  (12-13 Augustus 2014) – Klik hier (PDF-formaat)

Skematiese voorstelling van stemproses (29 Julie 2014)Klik hier

Skrywe re Wysiging van artikel 1 van die Kerkorde (27 Junie 2014)Klik hier

Wes-en-Suid-Kaap Sinode Mei 2015: Handelinge (1MB)  klik hier

STLAS Jaarvergadering:
Onderwys-verslag, voorgelê aan Moderamenvergadering, 13  Aug 2014 – Klik hier (PDF-formaat)

Taal wat menswaardigheid en geslagsgelykheid bevorder – dr Elize Morkel
– Verslag voorgelê aan Moderamenvergadering op 13 Augustus 2014 – Klik hier

Israel en die Palestyne
– Sinodale Taakspan vir Leer en Aktuele Sake (STLAS) verslag (deur dr Francois Wessels) 2014-07. Hierdie verslag word verder bygewerk met die oog op verdere verspreiding in die breër NG Kerkfamilie). – Klik hier (PDF-formaat) | Klik hier

Ons en die Grondwet 2007Klik hier