KINDERVERSORGER  

                        HERBERG KINDER- EN-JEUGSORGSENTRUM, ROBERTSON

Die suksesvolle kandidaat moet beskik  oor ‘n FETC-sertifikaat in Kinderversorging. Moet beskik oor goeie interpersoonlike verhoudinge, organisasie en adminvaardighede, moet in spanverband kan saamwerk asook die vermoë om die sorgbehoewende kind met gedragsprobleme te hanteer.

Die kandidaat sal aan die Programbestuurder en die Bestuurder rapporteer en is verantwoordelik vir:

  • die fisiese versorging van kinders
  • die opvoedkundige, psigiese en godsdienstige begeleiding van kinders.
  • Die implementering van programme en die IOP van die kind in samewerking met die Multi Terapeutiese Span (MTS)

Moet in besit van ‘n geldige kode B-rybewys.

Ons bied ‘n salaris volgens Badisa-skale, aangevul deur ‘n mediese en aftreeskema, asook ruim verlof.  Inwoning vir kinderversorgers is verpligtend.

Aansoekvorms en nadere besonderhede is gedurende kantoorure by mev. C. Lekay beskikbaar.

SLUITINGSDATUM VIR AANSOEKE: 23 Oktober 2018 

AANVANGSDATUM1 Desember 2018 of so spoedig moontlik 

Rig ‘n volledige CV, voltooide aansoekvorm, asook afskrifte van u identiteitsdokument, registrasie as kinderversorger en rybewys aan:

Die Kinderhuishoof, Posbus 205, Robertson 6705.

Tel. 023 626 3140, Faks 023 626 3268

E-pos: sek@herberg.co.za