26 Junie is deur die Verenigde Nasies (VN) as Internasionale Dag teen Dwelmmisbruik en Onwettige Handel gekies. Hierdie dag spreek tot die VN se verbintenis om die doelwit van ’n internasionale samelewing, wat vry van substansafhanklikheid is, daar te stel.

Die 2017 veldtog, ‘Luister Eerste’, beoog om bewusmaking te skep deur wetenskaplike navorsing, wat die effektiwiteit van voorkomingsinisiatiewe bewys, in soverre dit kinders, die jeug, gesinne en die gemeenskap aangaan, indien die kern van hierdie wetenskaplike benadering is om te “luister”.

Volgens die Nasionale Instituut vir Dwelmafhanklikheid onder Kinders en Adolessente, het dwelmafhanklikheid baie ernstige gevolge in ons huise, skole en gemeenskappe.

Wat is die vroeë risikofaktore wat kan dui op moontlike toekomstige dwelmafhanklikheid?

Sekere tekens kan reeds van kindsbeen af waargeneem word. Kinders se persoonlikheidseienskappe en temperament kan hulle aan ’n verhoogde risiko tot dwelmafhanklikheid later in hul lewens blootstel.

Teruggetrokke en aggressiewe seuns, as byvoorbeeld, toon dikwels problematiese gedrag tydens interaksie met hulle families, portuurgroepe  en andere in sosiale omgewings.

Hierdie risiko’s sluit akademiese mislukking, vroeë verwerping deur portuurgroepe en later vyandige portuurgroepe in, waarvan laasgenoemde dikwels die mees direkte gevaar inhou.

Studies toon dat kinders met swak akademiese prestasie en ontoepasike sosiale gedrag tussen die ouderdom van 7-9 jaar meer geneig is om by dwelms tussen die ouderdom van 14 of 15 jaar betrokke te raak.

Kinders wat meer blootgestel is aan die risiko van misbruik het:

 • ’n tekort aan ’n wedersydse binding en koestering met hul ouers of versorgers;
 • ouers met oneffektiewe ouerskapsvaardighede;
 • ’n chaotiese tuisomgewing;
 • tekort aan ’n wesenlike verhouding met ’n volwassene wat omgee; en
 • ’n versorger wat afhanklik is van dwelms, geestesongesteld is of kriminele gedrag toon.

Hierdie omstandighede kan binding voorkom of belemmer en die gevoelens van sekuriteit wat kinders vir gesonde ontwikkeling nodig het bedreig.

Navorsing wys dat vroeë intervensie risikogedrag by adolessente kan voorkom. Binding gebeur tydens vroeë kinderontwikkeling en indien hierdie belangrike mylpaal gemis word, is dit onwaarskynlik dat ’n sterk en positiewe binding later in die kind se lewe sal ontwikkel.

Die feite rakende dwelmafhanklikheid

 • Daar is ‘n las van sekondêre risiko’s, naamlik beserings, voortydige onnatuurlike sterftes asook fetale alkoholsindroom (FAS).
 • Navorsing dui daarop dat Suid-Afrika se sosiale uitgawes rondom alkohol-verwante trauma en ongelukke by verre dié van ander lande oorskry en dat intoksifikasie ‘n groot bydraende faktor tot padongelukke is.
 • Die uitgawes van onwettige dwelmhandel beloop jaarliks ongeveer R136 380 m.
 • Die verhouding tussen alkohol, onwettige dwelms en misdaad is beide direk en kompleks.

Hoe benader Badisa behandeling?

Badisa is só ’n maatskaplike diensleweringsorganisasie wat onder andere ook dienste aan individue met substansafhanklikheid lewer.  Gedurende 2016 het hulle dienste aan 7 485 mense gelewer. Hul benadering word sterk deur hul waardes en toewyding tot diensbaarheid, geregtigheid, rentmeesterskap en uitnemendheid gereguleer.

Badisa het tans drie behandelingsprogramme onder hulle bestuur, naamlik:

 • Toevlug (sedert 1978) is by die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling en die Departement van Gesondheid geregistreer om dienste te lewer volgens die Wet op die Voorkoming en Behandeling van Substanse van 2008. Die sentrum maak vir beide volwassenes en jeugdiges in hul program voorsiening.  Gedurende die 2016/2017 finansiële jaar het hulle 499 volwasse binnepasiënte en 108 jeugdige binnepasiënte bereik, asook 182 buitepasiënte, waarvan 40 jeugdiges was.
 • Ramot Behandelingsentrum vir Substansafhanklikheid, in Parow, bedien tans dienste aan ongeveer 400 pasiënte per jaar en bestaan al die afgelope 51 jaar. Slegs 100 van hul 400-bedkapasiteit word deur die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling befonds, wat beteken dat die balans van die pasiënte privaat befonds moet word.  Hulle werk dus volgens ‘n glyskaal, volgens inkomste, wat hulle aan pasiënte bied wie nie vir ’n staatsubsidie kwalifiseer nie.
 • ABBA, nog ’n program van Badisa, lewer vroeë intervensie dienste vir dwelmafhanklikheid. Hulle werk spesifiek in die areas van Cloetesville, Idas Vallei en Stellenbosch sentraal. Dienste sluit in motiverende onderhoude, keuring, assessering, doelwitstelling en raadgewing vir verandering. Hulle verwys ook kliënte na behandelingsentrums vir behandeling as binnepasiënte.  Hul werk sluit in om bewusmaking te skep oor die oorsake en gevolge van dwelm- en alkoholmisbruik,  met ingebrip van lewensvaardighede.  Hulle bied ’n volledige en geïntegreerde voorkomingsdiens asook nasorg aan persone met middelafhanklikheid en hul onmiddellike gesinne.

Tesame het Ramot en Toevlug binnepasiëntbehandeling aan 753 volwassenes, en Toevlug aan 105 jeugdiges voorsien. Hulle het ook gesamentlike sorg en ondersteuningsdienste aan 2 000 pasiënte en hul families voorsien.

Waarom betrokke raak?

Individue met substansafhanklikheid bestaan nie in isolasie nie, en behalwe vir die hulp wat aan hierdie individue gebied word, het dit ook ’n positiewe impak op hul families, kinders, vriende en kollegas. Om in hierdie individue te belê het dus ’n direkte uitwerking op all sfere van ons samelewing.

Volgens Ronel van Zyl, Direkteur van Maatskaplike Dienste by Badisa, is hulle ’n organisasie wat daarop fokus om ’n werklike verskil aan een persoon op ’n slag te maak. “Deur middel van ons “druppel-in-die-emmer” beginsel het ons reeds ’n verskil aan duisende mense se lewens gemaak. Sluit by ons veldtog aan, en vind daardie een persoon wat jy kan help: een kind wat ‘n goeie luisteraar  of ’n empatiese hart benodig. Iemand wat as gevolg van jou, hoop, verandering en geluk kan ervaar”.

Volg die gesprek op sosiale media by @BadisaCharity en gesels saam deur #Badisa #substansafhanklikheid te gebruik.

Badisa is ’n nie-winsgewende organisasie en donasies aan Badisa is belastingaftrekbaar.

Besoek asseblief www.badisa.org.za om ’n verskil te maak óf kontak vir Annemarie Bezuidenhout by abezuidenhout@badisa.org.za.

Besoek ook gerus www.toevlug.org of www.ramot.co.za vir nadere inligting rondom hierdie programme.