Huis Uitsig is ’n program van Badisa, ’n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk (Wes- en Kaapland) en VGKSA (Kaapland). Aansoeke van gemotiveerde persone met ’n positiewe lewensingesteldheid teenoor bejaardes, word vir hierdie betrekking ingewag.

Die aangewese kandidaat sal regstreeks aan die Beheerraad rapporteer en verantwoordelik wees vir die volgende: • bestuur van die tehuis om sodoende ’n optimale versorgingsdiens aan bejaardes te verseker • bestuur en ontwikkeling van personeel • opstel en bestuur van begrotings • voorraadbeheer • gehaltebeheer • fondsinsameling • skakeling met Badisa hoofkantoor, inwoners, beheerraad, gemeenskap en vakbonde • administratiewe pligte.

Die ideale kandidaat beskik oor ’n naskoolse kwalifikasie, die vermoë om ’n span te lei en te motiveer, asook om probleemareas vroegtydig te identifiseer en op te los. Kennis en ervaring van personeel- en finansiële bestuur, arbeidswetgewing, fondswerwing en bemarking asook rekenaarvaardighede is verdere vereistes. Vorige ervaring van die bestuur van ’n tehuis vir bejaardes sal as sterk aanbeveling dien. Die geskikte kandidaat moet oor ’n geldige rybewys beskik.

Vergoeding behels ’n onderhandelbare salaris asook ruim verlofvoordele. Rig ’n volledige CV met ’n aanduiding  an die pos waarvoor u aansoek doen, voor 23 Februarie 2018 aan:

Die Direkteur: Menslike Hulpbronne, Badisa, Privaatsak X8, Belville 7535, of per e-pos na mhb@badisa.org.za