Brugpastoraat

Daar is min dinge so uitnodigend (of is dit uitdagend?) en goed wat oor ons pad kan kom, soos ‘n verandering. Dit is nie altyd so gemaklik nie en gaan soms met groot ontwrigting gepaard, maar dit is ‘n geleentheid vir herbesin en nuut begin.

Die gemeente waar daar ‘n vakature ontstaan, veral die een predikant-gemeentes, kry so ‘n geleentheid. Dit het natuurlik in die meeste van gevalle niks te make met die persoon van die predikant wat weggegaan het nie. Dit het wel te make met die roeping van die gemeente binne ‘n bepaalde konteks en tyd.

In die verlede het dit dikwels gebeur dat wanneer ‘n gemeente in so ‘n situasie is, die dienste van ‘n aflos-predikant bekom is. Dit gebeur soms nou nog so. Daar is tans predikante wat in gemeentes aflos en tot groot seën vir baie lidmate is. Die taak van die aflos-predikant is min of meer ‘n instandhoudingstaak en om die gemeente geestelik te bedien totdat die volgende predikant beroep en bevestig is.

Daar is egter nou ook ‘n tweede moontlikheid. Eintlik ‘n eerste moontlikheid, op aanbeveling van die sinode. Dit is dat die gemeente wat vakant raak van die dienste van ‘n brugpredikant (“interim pastor”) gebruik maak. Die taak van die brugpredikant is om die gemeente deur prosesse te vergeselsodat die gemeente kan meedoen aan die koms van die koninkryk op ‘n nuwe/vars/noodsaaklik vir die tyd en konteks, manier. Die brugpredikant het dus bo en behalwe die “normale” bediening ook ‘n fasiliterende funksie in die gemeente. Die brugpredikant help die gemeente om saam-saam in afhanklikheid en geloofsonderskeidend te ontdek hoe die Here nog altyd in die gemeente werksaam was en waarheen en hoe Hy die gemeente nou roep.

Die doel van Brugpastoraat is dus kortweg:

  • Om vakante gemeentes te help om hulle roeping en rol weer duidelik te verstaan
  • Om gemeentes te help om hul eie storie/geskiedenis/konteks/kultuur te “hoor” en te verstaan
  • Om gemeentes te help om die “ou hoofstuk” om te blaai en reg te maak vir die nuwe hoofstuk
  • Om gemeentes te help om die verandering as ‘n positiewe groei-geleentheid te beleef
  • Om gemeentes te help om voor te berei vir, en tot die volgende stap oor te gaan (bv beroeping)
  • Om gemeentes te help met die saamstel van die profiel van ‘n moontlike toekomstige predikant en te help met die beroepingsproses

Om brugpredikante toe te rus vir die taak, bied Communitas ‘n kursus vir belangstellendes aan.

Die kursus word in twee blokke van vier dae elk aangebied. In die eerste blok word op die teologie en beginsels van brugpastoraat gefokus. In die tweede blok is die klem meer op die prakties aspekte van brugpastoraat.

Een van die beginsels van brugpastoraat is dat die brugpredikant vir ‘n vasgestelde tydperk van ses – agtien maande in ‘n termynbepaalde pos bevestig word. Aan die einde van die tydperk is die brugpredikant nie beroepbaar vir daardie gemeente nie. Hierdie reëling verseker dat die brugpredikant sy/haar fasiliterende funksie sonder terughouding kan uitvoer. Dit verseker ook dat brugpredikante nie proponente uit die bediening hou nie, maar eerder die weg kan baan vir ‘n beroep.

Gemeentes wat belangstel in die dienste van ‘n brugpredikant of verdere inligting en gesprek kan met die Taakspan vir Predikantebegeleiding of Communitas skakel.

Die kontakpersoon is Pierre Goosen (PSD).Goosen_Pierre

Kontak me Adrienne Bester, sekretaresse, by 021 808 3382.

E-pos: pmgoosen@sun.ac.za of bestera@sun.ac.za.