Die Apostoliese Geloofsbelydenis, ook bekend as die Twaalf Artikels van die Geloof, is ‘n kernbelydenis vir baie Christene, so ook diegene wat deel is van die Nederduitse Gereformeerde Kerk (NG Kerk). In hierdie kort artikel kyk ons na die Apostoliese Geloofsbelydenis en wys op die ooreenstemming (wortels) met die Bybel.

Waar in die bybel is die geloofsbelydenis?

Die geloofsbelydenis staan nie net soos wat ons hom ken in die Bybel nie. Die inhoud van die belydenis is geskryf vanuit waarhede daaroor wat in die Bybel staan. Ons sê daarom dat die belydenis ‘n Bybelse grondslag het.

Die Bybelse Grondslag van die Apostoliese Geloofsbelydenis:

Die Apostoliese Geloofsbelydenis vind sy wortels in die vroeë Christelike kerk en dien as ‘n samevatting van die fundamentele beginsels van die Christelike geloof. Dit is nie ‘n nuwe leerstelling nie, maar ‘n geloofsuitdrukking wat die Bybelse waarhede weerspieël en deur die eeue heen bewaar is. Dit is die kerk se oudste geloofsbelydenis en is genoem na die eerste twee oecumeniese konsilieë, wat in Nicaea (325 n.C.) en Konstantinopel (381 n.C.) gehou is.

Ooreenstemming met die Bybel:

Die Apostoliese Geloofsbelydenis stem ooreen met die Bybel in sy kernbeginsels en leerstellings. Elke artikel van die belydenis is geskryf vanuit spesifieke Skrifgedeeltes.

Hier is ‘n lys van die twaalf artikels en van waar dit uit die skrif geskryf is:

1. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde:

Genesis 1:1-2: “In die begin het God die hemel en die aarde geskape.”

2. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here:

Johannes 3:16: “Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.”

3. Wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria:

Matteus 1:20: “Maar terwyl hy hieroor nadink, verskyn ‘n engel van die Here aan hom in ‘n droom en sê: ‘Josef, seun van Dawid, moenie bang wees om Maria as vrou na jou huis toe te neem nie, want wat in haar gebore is, is deur die Heilige Gees.'”

4. Gely het onder Pontius Pilatus:

Matteus 27:2: “En hulle het Hom vasgebind en hom oorgegee aan Pontius Pilatus, die goewerneur.”

5. Gekruisig is, gesterf het en begrawe is:

Matteus 27:35-37: “En nadat hulle Hom gekruisig het, het hulle sy klere verdeel deur die lot te werp … En hulle het ‘n bord bo sy hoof gesit met die beskuldiging wat teen Hom ingebring is: Hierdie is Jesus, die Koning van die Jode.”

6. En ter helle neergedaal het:

Handelinge 2:31: “Hy het dit vooruitgesê van die opstanding van Christus, dat sy siel nie in die doderyk gelaat is nie en sy vlees die verderwing nie gesien het nie.”

7. Op die derde dag weer opgestaan het uit die dode:

Matteus 28:6: “Hy is nie hier nie, want Hy het opgestaan, soos Hy gesê het. Kom, kyk waar Hy geleë het.”

8. Opgevaar het na die hemel; en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader:

Handelinge 1:9: “En nadat Hy dit gesê het, terwyl hulle daar staan en toekyk, is Hy opgeneem, en ‘n wolk het Hom weggevoer uit hul oë.”

9. Waarvandaan Hy sal kom om te oordeel – die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het:

Matteus 25:31-32: “Wanneer die Seun van die mens kom in sy heerlikheid en al die heilige engele met Hom, dan sal Hy op die troon van sy heerlikheid sit. En al die nasies sal voor Hom versamel word, en Hy sal hulle van mekaar afskei soos ‘n herder die skape van die bokke afskei.”

10. Ek glo in die Heilige Gees:

Handelinge 2:4: “En hulle is almal vol die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos die Gees hulle gegee het om uit te spreek.”

11. Die heilige, algemene, Christelike kerk:

Matteus 16:18: “En Ek sê ook vir jou dat jy Petrus is, en op hierdie rots sal Ek my kerk bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie.”

12. Die vergifnis van sondes; die opstanding van die vlees; en die ewige lewe:

Johannes 3:36: “Hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe; maar hy wat aan die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom.”

Die NG Kerk en die Apostoliese Geloofsbelydenis:

Vir die NG Kerk is die Apostoliese Geloofsbelydenis wat deel vorm van die kern van ons geloof en praktyk. Die belydenis dien as ‘n riglyn vir die leer en bediening binne die kerk en word gereeld in eredienste bely. Die Apostoliese Geloofsbelydenis bly ‘n steunpilaar van die Christelike geloof, waarin die kernwaarhede van die Bybel vervat is. Dit bied riglyne vir gelowiges en dien as ‘n vasstaande rots in ‘n wêreld waar dinge al hoe meer seker is. Mag ons voortgaan om die Bybelse waarhede van die Apostoliese Geloofsbelydenis te omhels en te beliggaam in ons geloofslewe. Kyk ook na hierdie pragtige video.

Apostoliese Geloofsbelydenis, anders bekend as die 12 Artikels van Geloof