WCEN: verklaring oor 2019-verkiesing

SENTRUM VIR PUBLIEKE GETUIENIS Western Cape Ecumenical Network reik verklaring uit oor komende verkiesing Tydens die afgelope vergadering van die WCEN is `n verklaring aanvaar wat 'n duidelike morele standpunt oor die komende verkiesing formuleer. Dit roep politieke partye op tot verantwoordbaarheid, bepleit 'n sekere kultuur waarbinne die verkiesing vry en regverdig sal wees en [...]

Vakature vir ‘n hoof-uitvoerende beampte by Steinthal landgoed

Steinthal landgoed is ’n Artikel 21 Nie-winsgewende organisasie   van die VGK in SA Kaapland Streeksinode HOOF UITVOERENDE BEAMPTE Aansoeke word ingewag vir genoemde pos en moet die Beheerraad van Steinthal Landgoed op of voor 12 April 2019 bereik. SLEUTELPRESTASIE AREAS Die posbekleër sal verantwoordelik wees vir: Die bestuur van die hele Steinthal Landgoed infrastruktuur wat insluit [...]

Call for Papers: Sexual Reformation Conference 6-7 May 2019

Conference announcement & Call for papers Sexual Reformation? Theological and ethical reflection on human sexuality 6 - 7 May 2019 Faculty of Theology, Stellenbosch University Sex in church is a popular topic of discussion the world over. Moreover, Christian faith traditions and Christian texts of faith – including the Bible – have been everything but [...]

NG Vredenburg-Akkerdyk: Kuierfees 5-6 April

Vakature: Faktotum (Jan Kriel Instituut)

Vakature: Faktotum (Jan Kriel Instituut) (12-maande termyn kontrak)   Die posbekleër neem verantwoordelikheid vir voorkomende instandhouding van Jan Kriel Instituut se bates. Die ideale kandidaat: Verrig instandhoudingstake. Stel instandhoudingsplan op en gee uitvoering. Doen projekbestuur en hanteer kommunikasie met kontrakteurs. Rapporteer aan die direkteur. Verantwoordelikhede Instandhouding van bates. Verkryging van kwotasies. Doen inspeksies en kwaliteit [...]

NG Bredasdorp groet Stan Voges

Ds Stan Voges is op 3 Februarie 1984 in die NG Gemeente Bredasdorp bevestig en was die afgelope 35 jaar een van ons leraars. Aanvanklik was hy betrokke by die jeug van die gemeente waar hy ‘n baie groot impak gemaak het en instrumenteel was in die vestiging van ‘n baie sterk evangeliese- en diensgerigtheid [...]

Kort oordenking met die oog op Paas- en Pinksterfees – John Hartney

Lees Hand. 1 vers 1 tot 8 veral vers 6. Toe ek nog ‘n kind was, in die dae toe daar nog nie televisie uitsendings was nie, toe slegs die meer gegoede mense radios kon bekostig het, die dae van die grammafoon – ons het ’n ou uitgediende een gehad – was daar ’n radio [...]

NG Kerk Kaapstad (Groote Kerk): Vaste termynpos

Die NG Kerk Kaapstad is op soek na ‘n gelegitimeerde persoon wat op ‘n Vaste Termyn kontrak vir een jaar die leraar en kerkraad kan ondersteun in ‘n proses van onderskeiding. Gemeenteprofiel Die NG Kerk Kaapstad (Groote Kerk) is ‘n middestadsgemeente in die hart van Kaapstad se sentrale besigheidsarea, wat unieke bedieningsgeleenthede en uitdagings aan [...]

Vakature by HospiVision: kliniese pastorale berader

POS BESKIKBAAR – KLINIESE PASTORALE BERADER: HospiVisie, ‘n geregistreerde NGO met 20 jaar bestaansreg, is op soek na ‘n kandidaat om ‘n vakante pastorale posisie te vul by Tygerberg Hospitaal. Verwagte maandelikse werksure is 40 ure. Fleksi-ure is aanvaarbaar, met ‘n verwagte minimum van 10 ure per week.  Vergoeding R3700.00 per maand. Kontrak word hernu [...]

MES Cape Town Branch Manager Profile

Job Title:              Branch Manager Service Unit:      Cape Town Salary:                   Available upon request   STAKEHOLDERS The homeless and marginalised, MES Cape Town team, MES National, the CIDs, Business Chamber, City of Cape Town, churches, schools, universities, SAPS, media, other NGOs & donors STRATEGY AND FOCUS OF THE SERVICE UNIT To change the heart [...]