NG Gemeente Sonstraal: Alpha-huwelikskursus

Welkom by ons Alpha-huwelikskursus! Hierdie kursus is so gestruktureer dat julle as paartjies tyd het om saam te dink oor die materiaal, saam te gesels en mekaar se insette kan hoor. Die kursus is van so 'n aard dat dit nie voel soos 'n aanbieding of klas nie, maar meer gesien word as 'n “date-night” [...]

NG Gemeente Sonstraal: Divorce Care – egskeidingherstelskursus

Neem gerus kennis van hierdie kursus, wat op 16 Augustus by Sonstraal se kerksentrum begin. Die aanbieder is Eugene Malan. Skryf in voor Maandag 13 Augustus.

Getuienisaksie: Algemene Jaarvergadering 1 Augustus 2018

Die Algemene Jaarvergadering van 2017 NGK- en VGK-ringsverteenwoordigers en ander belangstellendes word hartlik uitgenooi na ons AJV in die vorm van ’n een-dag-werkswinkel op 1 Augustus vanaf 08:00 – 18:00 by Chrismar Villas, Bellville. Die onderwerp is “SAAM GETUIES TE MIDDE VAN REUSE-UITDAGINGS: Die toekoms van ons gemeentes”. Braam Hanekom, Stephen Pedro en [...]

VBO-week (2-5 September 2018) in Bloemfontein: Uitnodiging vir alle leraars

'n Uitnodiging word aan alle leraars (al die sinodes), asook enige ander belangstellendes gerig, om hierdie VBO-week (2-5 September) by Woodland Hills Gemeenskapskerk, in Bloemfontein, by te woon (dit vervang die Winterweek). Kry al die inligting, sowel as die volledige program, hier. Die inskrywingsvorm kan hier gevind word, stuur dit na voltooiing per e-pos aan [...]

Conference on Corruption Stellenbosch 11-13 July 2018

Dear friends and colleagues The Faculty of Theology, Stellenbosch University, in collaboration with the PanAfrican Strategic and Policy Research Group (PANAFSTRAG) in Nigeria and the African Union (AU) Advisory Board on Corruption (ABC) in Tanzania, have the honour of hosting a conference on Corruption to coincide with the first anti-corruption year of the AU in 2018. [...]

Conference Announcement: Diaconia, Community and Development 3-5 July 2018

This conference, a partnership between the Faculty of Theology, Stellenbosch University, Hugenote Kollege and the Department of Religion and Theology, University of the Western Cape, represents an initiative to converge African scholars and practitioners in the field of Diaconia/ Development/Integral Mission (whether residing in Africa or from the African diaspora) to engage in discussion on [...]

Church Archives Conference: “digitizing the church archives” 12 June 2018

This conference, presented by the Archives Commission of the General Synod (Algemene Taakspan Argief [ATA]) of the Dutch Reformed Church (DRC) in Stellenbosch, was opened by Dr. Andrew Kok, Manager of the Archives, while Dr. Bertus Koorts, chairman of ATA, welcomed all present. Click here for the programme with information about speakers such as Ms Sally [...]

Predikantebegeleiding: dagkonferensie met Jaco Hamman van die VSA

  Tydens die moderamenvergadering in Maart 2018 is die vergadering op ‘n verrassende vars wyse in gesprek gebring met die generasie jongmense in ons gemeentes wat hulleself identifiseer as "millennials". Die vergadering is uitgedaag met vrae soos: ‘waar hang die jong volwassenes in ons dorp of gemeenskap uit en hoe kan ons hulle daar bedien? [...]

Reconceiving Reproductive Health konsultasie

'n Twee-dag konsultasie getitled "Reconceiving Reproductive Health" het op 30 en 31 Mei 2018 plaasgevind by die Fakulteit Teologie, Stellenbosch, onder die vaandel van die Gender Eenheid van die Beyers Naudé Sentrum vir Publieke Teologie.   Deelnemers aan die konsultasie het minstens vyf Suid-Afrikaanse akademiese instellings verteenwoordig, en 'n verskeidenheid kerklike kontekste.   Die oogmerk van die konsultasie [...]

New Faith Communities: Workshop 8 June 2018

The Task Team for New Faith Community Development (NGGO) invites interested parties to a special free workshop on the joy and challenges of new community development. It takes place on Fri 8 June 2018 from 09:30 to 13:00 at URCSA Sarepta (Kuils River). Theme: What is a missional congregation? Chair Person: Philip Botha Team Leader of [...]