Toerustings dokumente

STLAS: Gesprek oor selfdegeslagverhoudings

  1 November 2018 Aan die leraars van gemeentes en voorsitters van kerkrade in die Sinode van Wes-Kaapland Geagte suster/broer U word hiermee nederig versoek om asseblief hierdie brief en meegaande dokument (sien later) noukeurig te lees en daarmee te handel. Hierdie skrywe handel oor die Sinodale Taakspan vir Leer en Aktuele Sake (STLAS) se [...]

Israel en die Palestyne: ‘n Teologiese Standpuntdokument (2014)

As deel van die Sinodale Taakspan Leer en Aktuele Sake (STLAS) se werk het dr Francois Wessels in 2014 'n teologiese standpuntdokument oor Israel en die Palestyne beskikbaar gestel. "Die stryd om die grondgebied wat vandag as Palestina/Israel bekend staan, is ‘n eeue-oue een. 'n Groot deel van die Bybelse tydperk word gekenmerk deur stryd [...]

VGKSA SKLAS Wes-Kaap Konferensie: 15 Februarie

Die jaarlikse konferensie van die Sinodale Kommissie van Leer en Aktuele Sake (SKLAS) van die Verenigende Gereformeerde Kerk in Suider Afrika (Kaapland Sinode) vind op 15 Februarie by Goedgedacht buite Malmesbury plaas. Vanjaar is die tema "Reformation and Transformation". Sprekers sluit in prof Leepo Modise (moderator van die VGKSA se Algemene Sinode en verbonde aan [...]

Algemene Sinode besluit oor selfdegeslagverhoudings

Die besluit van die NG Algemene Sinode (7-10 November 2016) oor selfdegeslagverbintenisse, soos beskikbaar op die NG Kerk se webwerf, is hier as pdf-dokument beskikbaar. Die algemene sekretaris, dr Gustav Claassen, se pastorale skrywe, gedateer 11 November 2016, is hier.   Hiermee die besluit van die NG Algemene Sinode (7-10 November 2016) soos verskyn op: [...]

NG Algemene Sinode: besluit oor selfdegeslagverhoudinge

November 2016 - Buitengewone NG Algemene Sinode 8 November 2016 Die eerste besluite van die 2016 Buitengewone Algemene Sinode oor selfdegeslagverhoudings is geneem. Dit sit ons proses aan die gang om verder te werk in die dae wat kom: - Die Algemene Sinode besluit dat bespreking en besluitneming oor selfdegeslagverhoudinge as teologies etiese saak tydens [...]

Oor geloof & die wetenskap – Alg Sinode Leerstellige Sake 6 Gesprekspamflette

 OOR GELOOF EN DIE WETENSKAP  Algemene Sinode Leerstellige Sake Ses Gesprekspamflette Kopiereg - Louis Jonker 2012   (Let op: Die genommerde paragrawe wat in skuinsdruk is, is vrae wat gesprek in jul groep wil stimuleer. Moenie verder lees voordat julle nie eers aan die hand van daardie vraag ‘n gesprek gevoer het nie.)   Gesprekspamflet [...]

Ons gereformeerde identiteit – Algemene Sinode Leer en Aktuele Sake 2007

ALGEMENE SINODE TAAKSPAN VIR LEER EN AKTUELE SAKE GEREFORMEERDE IDENTITEIT 1  OPDRAG Die Algemene Sinode van 2004 het die volgende aanbevelings aanvaar, waarin die opdrag vir die Taakspan Leer en Aktuele Sake (ATLAS) vervat is: 1.1  Die Sinode erken dat daar ingrypende meningsverskil in die NG Kerk bestaan oor die gesag, inhoud en verstaan van [...]

Joodse wortels van die Christelike geloof-beweging

Sinodale Taakspan vir Leer en Aktuele Sake (STLAS) Werksdokument vir bespreking (Konsep 1, nog nie goedgekeur deur volle STLAS nie. Junie 2012)   Die “Joodse wortels van die Christelike geloof”- beweging Dit is ’n goeie ding Die beweging neem baie en verskillende vorme aan. In sy milde vorm ken ons dit as lidmate wat, miskien [...]

Skrifgebruik en Skrifgesag – Algemene Sinode 2004

SKRIFGEBRUIK EN SKRIFGESAG Die Algemene Sinode keur die volgende verklaring goed en verwys dit na gemeentes en ringe vir bespreking: Die Nederduitse Gereformeerde Kerk bely, as kerk wat in die Gereformeerde tradisie staan, dat die Bybel die Woord van God is en dat dit daarom: * gesag het oor ons hele lewe, omdat dit aan [...]

SELFDEGESLAGVERHOUDINGS

Vir ‘n verskeidenheid inligting, tydlyne, dokumente, video’s en meer wat as hulpmiddels by gesprekke oor hierdie onderwerp kan dien gaan na: selfdegeslagverhoudings.bybelmedia.org.za Tydlyn rakende besluite Video’s rakende die onderwerp Konferensie-oor-selfdegeslagverhoudings