Die NG Gemeente Stanford is ‘n unieke gemeente met 23 belydende en 2 dooplidmate in die skilderryke dorpie tussen Hermanus en Gansbaai. Die gemiddelde ouderdom van lidmate is meer as 60 jaar.  Die gemeente se huidige inkomste minus uitgawes, uitgesluit noodsaaklike onderhoud aan geboue, maak dit moontlik om R 6 000 per maand as volle vergoeding vir ‘n leraar in ‘n deeltydse vasgestelde termynpos aan te bied.  Dit is die TKVI (Totale Koste Van Indiensneming) per maand. Geen verlof of reiskoste word apart betaal nie.  Die termyn is van 1 Julie 2019 of so gou moontlik daarna tot 31 Desember 2019.  Die pos sal dan weer heroorweeg word in die lig van gemeente se finansiële omstandighede, die uitkoms van die bediening en kan met nog 6 maande verleng word.

Die gemeente het ‘n behoefte aan woordbediening, pastorale versorging, lidmaattoerusting, gemeentebeplanning en -bestuur op ‘n volhoubare wyse. Die pos behels die volgende:

Waarneem van eredienste:

Drie eredienste per maand op ‘n Sondag moet gemiddeld oor die termyn waargeneem word. Die vry Sondag en die week daarna word as verlof voorsien en kan gebruik word vir persoonlike sake. Die oorblywende Sondag (of Sondae) se erediens (te) sal deur ‘n aflospredikant waargeneem word. Die leraar in samewerking met die kerkkantoor moet vir die aflos reël. Die eredienste op Kersdag en Oujaarsaand is by die diensooreekoms ingesluit.  Indien die diensooreenkoms verleng word sal Goeie Vrydag en twee Pinkstergeleenthede by die diensooreenkoms begevoeg word. Die waarneem van begrafnisse en troues word nie by die diensooreenkoms ingesluit nie.

Pastoraat:

Huisbesoeke moet by al die lidmate gedoen word minstens een keer in die termyn.  Besoeke aan siekes, bejaardes, nuwe intrekkers en vir krisisondersteuning moet soos nodig gedoen word.  Hospitaalbesoeke sal tot Hermanus beperk word, maar waar lidmate in ander hospitale opgeneem word, moet gereël word vir besoeke.  Daar is vir die termyn geen behoefte aan jeugbediening nie.

Gemeenteaktiwiteite en -toerusting:

Die leraar moet ook leiding gee ten opsigte van die twee vergaderings van die gemeente saam met die Ringskommissie wat tans as die handelende Kerkraad funksioneer om aan die Kerkorde se vereistes te voldoen asook die bestuur van die gemeente se finansies en eiendomme, die funksionering van diensgroepe, die funksionering van die Vrouediens en Bybelstudie.  Die leraar moet ook betrokke wees by die beplanning en uitvoering van geleenthede soos basaars en spesiale projekte.

Die tipiese maandelikse werksprogram word voorsien as drie Sondae vir die waarneem van eredienste, drie Woensdae vir kantooraktiwiteite wat insluit die begeleiding van en toesig oor die funksionering van die kerkkantoor. Drie ander weeksdae moet gewy word aan ander aktiwiteite soos nodig.

Die aansoeke sluit sewe dae na die publikasie van die advertensie op die VrydagNuus (m.a.w. 21 Junie).  Die aansoeke sal oorweeg word en indien nodig sal ‘n kortlys saamgestel word vir voorlegging aan die Ringskommissie, die handelende Kerkraad. ‘n Beroep sal op die susksevolle kandidaat uitgebring word en indien die beroep aanvaar word sal die kandidaat na approbasie deur die gemeente in die amp bevestig word.

Navrae moet per e-pos gestuur word aan die kerkkantoor by ngkstanford@gmail.com.

Namens Ringkommissie handelend as die Kerkraad. Ringskriba ds. JJ Pretorius (kobusjjp@gmail.com)