Teologiese opleiding verbreed na nuwe kategorie van leraars en kerkraadslede met bedieningsbevoegdheid

Voorstelle vir ‘n nuwe raamwerk van teologiese opleiding wat – naas die predikant soos ons dit ken, ook vir “diensleraars” en toerusting van kerkraadslede (“bedienaars”) om eredienste te lei – voorsiening maak, is onlangs deur die Moderamen van die Algemene Sinode (ASM) goedgekeur.

Hierdie voorstelle kan nou geimplimenteer word behalwe die legitimasie van diensleraars waarvoor Kerkordelike wysigings voorberei word vir die 2019 Algemene Sinode.

Leraars sal in die toekoms deeltyds of voltyds opgelei kan word. Om deeltydse opleiding te ondergaan, moet die teologiese student met ‘n B-graad aanmeld.

Diensleraars (“hulpleraars”) sal gelegitimeerde leraars met ‘n spesifieke opdrag ooreenkomstig die terrein van opleiding wees. Terreine soos Jeug en Familie, kerkplanters en gemeenskapswerkers word in die vooruitsig gestel. Diensleraars is soos gemeenteleraars beroepbaar in die verband. Die Algemene Sinode besluit hieroor in 2019 aangesien ‘n kerkorde-wysiging hiervoor nodig is. Persone wat hiervoor kwalifiseer, kan egter nou reeds aanmeld by die Kuratorium vir die afhandeling van hulle keuring en voorbereidingsprosesse.

‘n Uitgebreide lys kapasiteite waaroor bedienaars, diensleraars (of “hulpleraars”) en leraars moet beskik, word ook verskaf.

Klik hier om die voorstel, soos dit deur die ASM goedgekeur is, te lees.

Bron: Danie Mouton (Sinode van Oos-Kaapland) in Grens.Pos van 12 April 2018, en bygewerk deur Frederick Marais (Algemene Kuratorium Werksgroep en PSD: Toerusting, Sinode van Wes-Kaapland)