Die NG Kerk het ‘n tradisie van pastorale sorg en welsyns- en ander ondersteuning wat oor jare in tye van nood aan die armes en weerloses hulp, troos en hóóp gebied het.

Die huidige waterkrisis in ons sinodale gebied en verder in Suid-Afrika, is ‘n geleentheid waartydens die NG Kerk graag op ‘n verskeidenheid maniere die hande van hulle wat die swaarste deur hierdie uitdagings getref word, wil vat om in geloof en deur ons netwerke ‘n vangnet van sekerheid vir almal wat hierdeur geraak word, te bied.

Daar is nie enkelvoudige antwoorde nie. Ons bedank Badisa vir hulle gefokusde ondersteuning en welsynshulp. Waardevolle riglyne vir gemeentes en maatskaplike programme (tehuise, kinderhuise, dienssentrums en andere) om paraat te wees tydens waterskaarste, is op Badisa se webwerf – sien onder.

Ons is dankbaar vir predikante wat reeds die afgelope maande pastorale hulp aan ons landbou- en arm gemeenskappe bied. Ons wil hulle graag aanmoedig om in die geloof hiermee vol te hou. Waar daar pastorale sorg in gemeenskappe benodig word, kan met gerustheid by ons predikante om hulp aangeklop word.

Die beplande Dag van Verootmoediging – en voortgaande fokus op ons diepe afhanklikheid van God vir die duur van Lydenstyd – is deel van ons (tesame met ander kerklike en ekumeniese vennote) poging om sinvol en gelowig op hierdie waterkrisis te reageer. Hieroor skryf Braam Hanekom (Publieke Getuienis) ook in die riglyne vir die gebedsdag wat verskaf word (sien onder).

Op 14 Februarie 2018 om 12:00 word gemeentes versoek om hulle kerkklokke te laat lui as simbool van ons verootmoediging. Gebedsbyeenkomste word daardie dag, Aswoensdag, in gemeentes oor die hele Suid-Afrika (en selfs by ons vriende in die SA Gemeente in Londen) gereël.

As deel van hierdie tyd van verootmoediging, wil ons mekaar herinner aan ons opdrag om verantwoordelike rentmeesters vir die skepping te wees. Gesprek en besinning oor die mens se verhouding met die natuur moet aangemoedig word. Want “ons kan nooit weer onverskillig met ons bronne en die natuur kan omgaan nie,” maan Nioma Venter (PSD: Diakonia).

HULPBRONNE 

As omvattende hulp aan diegene wat in gemeenskappe ondersteuning moet bied, word die volgende bronne verskaf:

‘n Belydenis te midde van die droogte en waterkrisis. “Ons bely” – te midde van ‘n moontlike Dag Zero en ander uitdagings. Kry die een minuut video hier op You Tube.

“Agtergrond en riglyne: Dag van verootmoediging – 14 Februarie 2018” – klik hier.

“Die waterkrisis: vrae en antwoorde” – ‘n oorsig oor die kompleksiteit van die huidige waterkrisis in die Wes-Kaap en verder, deur Braam Hanekom (Publieke Getuienis) – klik hier.

Liturgie vir die Dag van Verootmoediging – 14 Februarie 2018 rondom die tema van die waterkrisis en droogte, en geskik vir gebruik in verskillende tradisies en as ‘n ekumeniese liturgie – die Engelse weergawe is hier.

Liturgie vir die Dag van Verootmoediging – 14 Februarie 2018 rondom die tema van die waterkrisis en droogte, en geskik vir gebruik in verskillende tradisies en as ‘n ekumeniese liturgie – die Afrikaanse weergawe is hier.

Agtergrond vir die voorgestelde liturgie vir die Dag van Verootmoediging – klik hier.

Wenke vir gemeentes om hoopgewend en diensbaar op te tree – klik hier.

‘n Druppel in die emmer: finansiële ramphulpfonds
Ons weet almal wat die uitdrukking beteken, maar dan weet ons ook dat iemand tipies sal antwoord: “Elke druppel help.” Gemeentes kan nou deur die Diensgroep Diaconia aansoek doen vir “Ramphulp”. Hoewel dit finansiële hulp is, behoort die benadering steeds pastoraal te wees.
In Desember is ‘n gemeente in die Suid-Kaap byvoorbeeld uit hierdie fonds bemagtig met R20 000 om hoopgewende ondersteuning te bied. Veeboere kon by die plaaslike kooperasie R50 x 10 sakke veevoer, gesubsidieer deur die gemeente, gaan koop. Veertig veeboere kon hierby baat.
Met R20 000 kan die gemeente uitreik na ‘n aantal gesinne wat geraak word deur die huidige droogte. Die gemeente motiveer die aansoek op die beskikbare aansoekvorm en wend die fonds dan na goeddenke aan.

Kry die bogenoemde aansoekvorm – klik hier.

Die ramphulpfonds se besonderhede vir enigeen wat hierdie saak wil ondersteun:

Bank: Nedbank
Rekeningnaam: NG Kerk in SA (Diaconia)
Rekeningnommer: 1135 900 337
Universele takkode: 198 765
Verwysing: Naam en Van/Instansie/Gemeentenaam + Rampfonds

‘n Bewys van inbetaling kan per e-pos gestuur word na Ria Koen by diaconia@kaapkerk.co.za.

Riglyne en waterbesparingswenke vir gemeentes en maatskaplike programme (tehuise, kinderhuise, dienssentrums en andere) is op Badisa se webwerf – klik hier.

Verdere “water-momente” en ander inligting is gedurende die 40 dae van Lydenstyd, wat op Aswoensdag met die Dag van Verootmoediging ingelei word, beskikbaar gestel vir gebruik tydens eredienste en ander toepaslike geleenthede. Kry dit hier.

Logo: Sorg vir die Skepping/Care for Creation – klik hier.

Navrae: kontak Nioma Venter (PSD: Diaconia) by nioma@kaapkerk.co.za of diaconia@kaapkerk.co.za – sy verwelkom konstruktiewe gedagtes en hulp.