(Scroll down for English)

Die leierskap van die NG Kerk in SA, die VGK (Kaapland) en die Sentrum vir Publieke Getuienis wil graag lidmate aanmoedig om as waarnemers vir die komende verkiesing te registreer.

Waarnemers (observers) vervul ‘n ander funksie as moniteerders (monitors). Dit is ‘n makliker funksie, maar ewe belangrik omdat dit die sigbaarheid van die kerke en burgerlike samelewing by stembusse verhoog.

Waarnemers sal ‘n kort opleiding ontvang, ‘n “bib” ontvang om jou sigbaar te maak en toegang tot alle stemlokale ontvang waar ‘n register geteken moet word. Indien dit nodig sou wees kan ‘n kort verslaggie na die tyd geskryf word.

Ons loods die projek in samewerking met die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke (Wes-Kaap) en die The South African Democracy Election Network (SADEN). Dit word deur die OVK geakkrediteer.

As jy:

 • ouer as 18 is
 • oor vervoer beskik
 • ‘n slimfoon het
 • beskikbaar is vir kort opleiding in Mei
 • verbind is tot onpartydigheid
 • graag die demokrasie in ons land wil uitbou en versterk

is jy ‘n geskikte kandidaat.

Stuur dan so gou as moontlik jou:

 • Volle naam en van
 • ID no
 • selfoonnommer
 • adres
 • eposadres
 • motor registrasienommer

na Danelle by spg@kaapkerk.co.za.

Ns. Dit sal wonderlik wees as ons ‘n amptelike waarnemer uit die kerk op elke dorp kry. Dit sal nóg beter wees as ‘n NGK en VGK lidmaat dit saam kan doen.

Vriendelike groete

Marinus  Theron
Hendry Tromp
Braam Hanekom

Opportunity to act as an observer during the upcoming election 

The leadership of the Dutch Reformed Church in SA, the Uniting Reformed Church in South Africa (Cape Region) and the Center for Public Witness would like to encourage members to register as observers for the upcoming election.

Observers fulfil a different function than monitors. It is an easier function, but equally important because it increases the visibility of churches and civil society at the polls.

Observers will receive brief training, a “bib” (to make you visible) and access to all polling stations where a register must be signed. If required, a short report can be written afterwards.

We launch this project in collaboration with the South African Council of Churches (Western Cape) and the South African Democracy Election network. It is accredited by the IEC.

If you…:

 • are older than 18
 • have transport available
 • have a smartphone
 • are available for a brief training session in May
 • commit to impartiality
 • would like to expand and strengthen democracy in our country

…you are a suitable candidate.

Please send the following information to Danelle at spg@kaapkerk.co.za as soon as possible:

 • Full name and surname
 • ID number
 • Mobile number
 • Address
 • E-mail address
 • Car registration number

P.S. It would be great if we could get an official observer from the church in every town. It will be even better if a DRC member and URCSA member can do it together.

Kind regards

Marinus Theron
Henry Tromp
Braam Hanekom