Met stories en beeldspraak het sinodegangers by die NG Kerk sinodesitting in Benoni met mekaar omgegaan op Dinsdag 08 Oktober. Dit was uiteraard ‘n getuienis van mense se beliggaamde ervaring sedertdien die 2015, 2016 besluite en die onlangse hooggeregshof se uitspraak. Die atmosfeer was daarom samelopend en die aard van die gesprekke was deurentyd die van dialoog. Dit het uiteraard die sinodegangers die geleentheid gebied om met onderskeiding na die beskrywingspunt van die Wes-Kaap sinode wat later die aand die amptelike besluit van die NG Kerk geword het te luister.

Die amptelike besluit is nie net ‘n wen vir selfde-geslag verbintenisse nie, maar vir biseksuele, transgender, queer en interseks persone wat nou ook deel uitmaak van die kerk se amptelike besluit. Die seksuele oriëntasies, gender identiteite, gender uitdrukkings en biologiese seks eienskappe van alle mense staan nou sentraal as net gay en lesbiese lidmate. Die gesprek oor die huwelik moet ook nou deur dialoog, stories en aanvaarbare hermeneutiek gekenmerk word.

 

Proses Koördineerder by Inclusive and Affirming Ministries & VGK Stellenbosch lidmaat

hanzline@iam.org.za

Oktober 2019