In ‘n artikel in die tydskrif Christianity Today skryf James Taylor oor leierskap: “We are looking for Christians who are developing the same traits of character that made the Apostle Paul such a dynamic leader.”

Hy lys spesifieke eienskappe waarvan die eerste een is om vol te hou met dit waarin jy glo en dit dan in jou optrede te wys. Dit is om bewus te wees van jou doel as Christen en as leier en dit dan voluit uit te leef in woord en daad. Dit is om jou sterk- en swakpunte self te ken en om dan sonder die masker van perfeksionisme jou deel in die bediening te doen. Dit is ook om getrou aan jou ware self te leef met die verstaan dat jy ‘n bepaalde funksionele rol in die samelewing het. Egtheid en getrouheid aan jouself en jou menswees!

Vir Paulus was Christus die spilpunt van sy lewe en roeping. Sy optrede was gerig deur die feit dat hy die belydenis in Fillipense 2:21 bevestig: “Want om te lewe is vir my Christus.”

Taylor is ook van mening dat Paulus se lewe gekarakteriseer word deur die woorde: the breadth and largeness of this vision. Hy was kreatief en innoverend in sy oordra van die boodskap van verlossing in Christus. Paulus het wyer gedink as die beperkende gedagtes van die Joodse wette en godsdiens. Hy het met nuwe gedagtes en uitkomste na die wêreld om hom beweeg en die geleenthede gebruik om die evangelie met ywer uit te dra. Hy het finansiële beperkinge gehad in sy bediening. Hy was klein van statuur, maar hy het geleef vanuit die visie en roeping van ‘n God wat mense se lewens verander het en hoop gegee het waar hopeloosheid in omstandighede hulle menslik gesproke gepooitjie het.

Ten slotte het Taylor nog twee eienskappe in Paulus se lewe raakgesien wat vir ons as geestlike leiers kan help: omgee vir mense en om verhoudings te bou met selfs die randfigure in ons samelewing. Hy was gedring deur die liefde van Christus om mense nader te trek aan Christus en sy boodskap van genade en liefde. Dit beskryf Taylor dan as die grootste uitdaging vir ons as leiers en kinders van die Almagtige God.

Met dank ontvang van Stephan van Heerden, predikant by Buffeljagsrivier.