Huis Andrew Murray Kinder- en Jeugsorgsentrum is ‘n program van Badisa, ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk (Wes- Kaapland) en VGKSA (Kaapland).  Aansoeke van gemotiveerde en dinamiese persone met ‘n positiewe lewensingesteldheid teenoor kinders en jeugdiges, word vir die volgende betrekkings ingewag:

1 x Maatskaplike Werker

Die aangewese kandidaat sal regstreeks aan die Bestuurder : Vakkundige Dienste rapporteer en vir die volgende verantwoordelik wees: * Funksionering en samewerking binne multi-terapeutiese span * Assessering van kinders, asook die opstel en bestuur van ontwikkelingsplanne * Individuele terapie sowel as groepwerk met kinders * Statutêre dienslewering aan kinders soos bepaal deur die Kinderwet * Deelname aan gemeenskapswerkprojekte * Skakeling met ouers, vakansievriende, skole, gemeenskap en ander vakkundiges * Bestuurs- en administratiewe take.

Die ideale kandidaat beskik oor ‘n BA/B Diac graad of diploma in Maatskaplike Werk, is geregistreer by SACSSP en beskik oor ‘n geldige rybewys.   Onlangse ondervinding van kinder- en jeugsorgwerk, ontwikkelingsgerigte assessering van kinders wat sorg en beskerming benodig sowel as opleiding en ondervinding in Spelterapie sal as aanbeveling dien.

Diensaanvaarding :  So spoedig moontlik

  • 3 x Kinder- en jeugsorgwerker

Die aangewese kandidaat sal regstreeks aan die Bestuurder : Vakkundige Dienste rapporteer en vir die volgende verantwoordelik wees:  * toesig en beheer oor, asook die ontwikkeling, opvoeding en fisiese versorging van 13 kinders in ‘n afsonderlike huiseenheid * basiese rekordhouding en administrasie * skep van ‘n huislike atmosfeer binne die huiseenheid.

Die ideale kandidaat beskik oor ‘n graad 12-sertifikaat, ‘n geldige Kode B-rybewys en ‘n goeie begrip en aanvoeling vir kinders.  Die suksesvolle kandidaat moet voorts effektief kan organiseer, gemaklik aansluiting kan vind by kinders van alle ouderdomme en goeie interpersoonlike verhoudinge kan handhaaf.  ‘n Naskoolse kwalifikasie in Kinder- en Jeugsorgwerk asook vorige ondervinding in ‘n  Kinder- en Jeugsorgsentrum,  sal as ‘n sterk aanbeveling dien.

Diensaanvaarding :  So spoedig moontlik

Vergoeding behels ‘n onderhandelbare salaris, aangevul deur ‘n mediese- en aftreeskema en ruim verlof.

Rig volledige CV, voor 20 Desember 2019 aan:

Die Bestuurder, Huis Andrew Murray, Posbus 129, WELLINGTON, 7654

e-pos:  info@andrewmurray.org.za

Faksnommer: 021 873 5265