Huis JJ Watson, George, het vakatures vir:

 • Geregistreerde Verpleegkundige
 • Ingeskrewe verpleegkundige

Aangewese kandidaat moet oor die volgende beskik:

 • Goeie kennis van ouer persone se fisiese, psigiese en liggaamlike gesondheidstoestande en die hantering daarvan, asook
 • Kennis van palitatiewe sorg.
 • Sterk leierseienskappe.
 • Bestuur van verpleegsorgpersoneel in spanverband.
 • Kennis en toepassing van geskeduleerde medikasie en die kontrole daarvan.
 • Geregistreer by SANC as geregistreerde verpleegkundige.
 • Beskik oor persoonlike indemniteitsversekering.

 Diensvoordele

 • Onderhandelbare salaris.
 • Pensioen- en mediese fonds asook ruim verlof.

Aansoek sluit :         24 Mei 2019

Diensaanvaarding : 1 Junie 2019 of so gou moontlik

Rig volledige CV met bewys van registrasie van SANC aan:

Die Bestuurder

H/v Cradock – & Fichatstraat

George 6529

Of e-pos na: jjwatson@mweb.co.za

Navrae: 044 874 3039 / 044 874 3166

Die bestuur behou die reg voor om geen aanstelling te maak indien geen geskikte kandidaat gevind word nie.