Die Kerkorde en Reglemente 2023 van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika (Sinode van Wes-Kaapland) is nou elektronies beskikbaar by https://www.kaapkerkadmin.co.za/reglemente/. Die dokument is gebruikersvriendelik deurdat daar op die skakel in die inhoudsopgawe geklik kan word om jou direk na die betrokke Artikel, Reglement, Tussenorde of gedragskode te neem. Predikante en gemeentes sal eersdaags die gedrukte bundels ontvang soos wat dit versprei word.

Hierdie bundel is ‘n samestelling van die kerkorde-artikels en ‘n aantal reglemente (10 tot 27) van die Algemene Sinode wat vir die hele NG Kerk geld, asook ‘n aantal reglemente wat spesifiek van toepassing is op die sinodale struktuur, ringe en gemeentes van die Sinode van Wes-Kaapland. ‘n Spesiale woord van dank aan die lede van die Sinodale Regskommissie vir hul harde werk en toewyding om die bundel die lig te laat sien. Dit is ons bede dat die Reglementebundel van die Sinode van Wes-Kaapland met wysheid en onderskeiding toegepas sal word sodat Christus se regering van sy kerk duidelik sigbaar sal wees.

Die voorwoord in die Reglementebundel lees as volg:

Ek skryf hierdie voorwoord in Pase van 2024. Dit is die tyd van die kerkjaar waar ons opnuut nadink oor die opstanding en regering van Christus. Dat Jesus Christus die Hoof en die Here van die kerk is en as Koning direk sy kerk regeer, is ‘n grondbeginsel vir die kerkreg. Die regering en verheerliking van Christus kan egter nooit losgemaak word van die nederigheid van die gekruisigde Christus nie. Die Koning aan God se regterhand is steeds die voetewasser en gekruisigde. Deur die geskiedenis is die verheerlikte Christus dikwels as Pantokrator uitgebeeld – die Een aan wie alle mag gegee is. En dit is Hy ook. Maar die gevaar is, soos Andries Cilliers tereg daarop wys, dat ons vergeet dat die Een wat die mag beklee, bly ook tegelykertyd die nederige en diensbare Kneg (2002:103). Dit moet ook die kenmerk van die kerk wees. Die gereformeerde Nederlander Jan Plomp gebruik die woord “dienstrecht” as een van die kenmerke van verantwoorde kerkreg. Volgens hom is daar in die gemeente geen plek vir die heerskappy van “wie ook” nie. Hy betrek Markus 10:44 hierby: “… elkeen onder julle wat die eerste wil wees, moet julle almal se dienaar wees”. Die kerkreg word Christologies-ekklesiologies gefundeer omdat die Christokrasie die “Grundrecht” vir die kerkreg is en daarom die ordening van die gemeente moet wees.

Die wete dat die Kerkorde en reglemente van die NG Kerk gefundeer is in die Woord van God, die belydenisskrifte van die kerk, sinodebesluite en gevestigde kerklike praktyk is bemoedigend. Hierdie reglementebundel wil nie in ‘n rigiede voorskriftelike gees voorgehou word nie, maar eerder as hulpmiddel wat in kerkvergaderings en besluitnemingsprosesse geloofwaardigheid en deursigtigheid bevorder, onderlinge gemeenskap versterk, goeie orde en regsekerheid verskaf, konsekwentheid en stabiliteit bou en billikheid en vertroue skep. Die Kerkorde en reglemente is die kontrak wat gemeentes van die NG Kerk deur middel van sinodes met mekaar gemaak het oor die ordelike kanale waardeur die Woord van God sy vrye loop in en deur die hele NG Kerk moet neem. Dit bind ons moreel en kerkregtelik en kan nie eensydig deur ander kerkvergaderings verander of verontagsaam word nie. Dit is die kanale waardeer die missionale, Christologiese ekklessiologie wil vloei in God se kerk en wêreld.

Ds. Cobus Swanepoel Aktuarius van die NG Kerk in Suid-Afrika (Sinode van Wes-Kaapland)