Leer en Aktuele Sake

Kontak gerus die Sinodale Taakspan Leer en Aktuele Sake (STLAS) se voorsitter:

Heerden van Niekerk 021 913 3520 of hvn@cast-sa.co.za VanNiekerkHeerden

Die doel en funksionering van die Taakspan:

Die Sinodale Taakspan vir Leer en Aktuele Sake adviseer die sinode in verband met alle sake rakende die leer en leerstellig-etiese kwessies van aktuele belang in die lewe en getuienis van die kerk. Hulle hanteer navorsing en beplanning, inligting en voorligting in verband met leer en aktuele sake.

Die PSD: Teologiese Navorsing is ex officio lid van STLAS en dien adviserend op die dagbestuur.

Leerstellige kwessies

  • Hier gaan dit om die bestudering van die problematiek van leerstellige kwessies en om response daarop te formuleer. Normaalweg sal die formaat van die response langer dokumente wees, wat na bespreking in ’n studiegroep geformuleer sal word vir voorlegging aan die moderamen/sinode.
  • Lering aan gemeentes en lidmate
  • STLAS poog om lidmate en gemeentes toe te rus om die oortuigings en standpunte van die NG Kerk te verstaan, te integreer in hulle lewensbeskouing en daarvolgens te lewe. STLAS sal hierin saamwerk as deel van die Sinodale Diensgroep vir Toerusting (SDT). ’n Formaat wat dikwels hier gebruik sal word, is kort dokumente (soms in pamfletformaat gedruk), geskryf in nie-tegniese taal, sodat dit vir lidmate maklik leesbaar en verstaanbaar sal wees.

Kontak me Amanda van Niekerk by 021 808 9138 of toerusting@sun.ac.za met navrae.


SELFDEGESLAGVERHOUDINGS

November 2016: Buitengewone Algemene Sinodesitting se eerste besluit van 8 Nov:

Die eerste besluite van die 2016 Buitengewone Algemene Sinode oor selfdegeslagverhoudings is geneem. Dit sit ons proses aan die gang om verder te werk in die dae wat kom:
“- Die Algemene Sinode besluit dat bespreking en besluitneming oor selfdegeslagverhoudinge as teologies etiese saak tydens die buitengewone sitting in November 2016 plaasvind.
– Die Algemene Sinode besluit om aan persone wat gravamina, beskrywingspunte en voorleggings ingedien het, geleentheid te gee om die vergadering toe te lig.” (Bron: NG Kerk Facebook)

Vir ‘n verskeidenheid inligting, tydlyne, dokumente, video’s en meer wat as hulpmiddels by gesprekke oor hierdie onderwerp kan dien: klik hier

Tydlyn rakende besluite: Klik hier

Video’s rakende die onderwerp: Klik hier

Geskrewe opsommings deur sprekers by STLAS-konferensie: Klik hier 

Verwys ook na www.bybelmedia.org.za/sinode/ waar selfs meer inligting en ‘n video insetsel beskikbaar is.


DOKUMENTE

1. Werksdokument vir bespreking: Die “Joodse wortels van die Christelike geloof-beweging“ (Junie 2012) – klik hier.

2. Algemene Sinode 2004
Besluit oor Skrifgebruik en Skrifgesag – klik hier.

3. Algemene Sinode Taakspan Leer en Aktuele Sake:
V
erslag oor Gereformeerde Identiteit (2007) – klik hier.

4. Algemene Sinode Leerstellige Sake:
Oor Geloof en die Wetenskap – Ses Gesprekspamflette (2013) – klik hier.

5. STLAS-verslag
Israel en Palestina – soos bygewerk Februarie 2015. Klik hier (PDF-formaat).

6. STLAS-verslag
Uitdagings in die Onderwys – soos voorgelê aan Moderamenvergadering op 13 Augustus 2014.
Klik hier (PDF-formaat).

7. Die BEM (Baptism, Eucharist, Ministry) dokument, soos in Afrikaans vertaal deur Andries Cilliers Klik hier (pdf-formaat).

8. Doopvideo’s:
“Verhoog” –  http://eshop.bybelmedia.org.za/product/verhoog/ of https://vimeo.com/101203922

“Eksamennommer” – http://eshop.bybelmedia.org.za/product/eksamennommer/ 

“Bankie” – http://eshop.bybelmedia.org.za/product/bankie/ 

“Tafel” – http://eshop.bybelmedia.org.za/product/tafel/ 

“Sleutel” – http://eshop.bybelmedia.org.za/product/sleutel/

“Liedjie” – http://eshop.bybelmedia.org.za/product/liedjie/