Wyle Henri Nouwen word op ‘n keer gevra om ‘n groep toe te spreek oor leierskap en dit lei tot die skryf van ‘n kosbare boekie, ‘In the name of Jesus’ – Reflections on christian leadership’ (Nouwen, 1989).

Nouwen se boek ontleed die konsep van leierskap deur die lens van Jesus se eie lewe en leringe. Hy put spesifiek uit twee belangrike gebeure in die evangelies, naamlik Jesus se versoeking in die woestyn (Matteus 4:1-11) asook Petrus wat herstel word in die amp (Johannes 21:15-19). Deur hierdie verhale onthul Nouwen drie bewegings vir leierskap:

  1. Van relevant wees tot gebed: Die oorgang van ‘n fokus op menslike relevansie na ‘n diep gewortelde afhanklikheid van gebed en vertroue op God.
  2. Van populêriteit tot bediening: Die verandering van ‘n soeke na menslike goedkeuring en populariteit na ‘n toewyding tot diensbaarheid aan ander in die voetspore van Jesus.
  3. Van lei tot gelei word: Die besef dat ware leierskap dikwels beteken om jouself te onderwerp aan die leiding en voorbeeld van Christus, eerder as om self die stuur te neem.

Elke beweging veronderstel dat ons sal onderskei oor wat leierskap vir Jesus beteken en hoe ons dissipelskap verstaan en uitleef.

Van relevant wees na gebed nooi ons tot ‘n lewe in afhanklikheid van Jesus. Van populariteit na bediening nooi ons tot ‘n lewe van diens aan ander (soos Jesus). Van leiding gee tot navolging nooi ons om met ons oog op Jesus in sy voetspore te leef. Jesus nooi immers in Johannes 15 by herhaling sy volgelinge: Bly in My en bly in my liefde.

Wanneer ek as volgeling van Jesus oor leierskap nadink, neem dit my na nog twee teksgedeeltes. Eerstens die gesprek tussen Jesus en twee dissipel-broers in Markus 10 en waar die gesprek eindig met Jesus se siening oor sy leierskap: “Want ook die Seun van die Mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien (diakoneo) en sy lewe te gee as losprys vir baie.” (Markus 10:45)

Paulus skryf later oor hierdie Jesus in Filippense 2 vers 5 en verder: “Laat dan die gesindheid (phroneo) wat daar in Christus Jesus was, ook in julle wees.”

‘n Roep tot aksie in Suid-Afrika

In die lig van hierdie jaar se verkiesing in ons land, is die boodskap van Nouwen se werk meer relevant as ooit. Ons word uitgenooi om na te dink oor wat ware leierskap werklik beteken in ‘n konteks van geloof en diens. Hierdie roep tot aksie is gegrond in Bybelse beginsels soos gevind in Markus 10 en Filippense 2, wat ons herinner aan Jesus se eie woorde en voorbeeld.

Mag daar in hierdie tyd van die geskiedenis, met die groot uitdagings in ons land (verkiesing en heropbou), asook die res van die wêreld, meer mense na vore tree wat “met dieselfde gesindheid as Jesus” leiers sal wees.

“Daarom het God Hom (Jesus) ook uitermate verhoog en aan Hom die Naam geskenk wat bo elke naam is, sodat in die Naam van Jesus elke knie sal buig – van diegene in die hemel en op die aarde en onder die aarde – en elke tong sal bely, “Jesus Christus is die Here!”

(Filippense 2, 2020 vertaling)

Met dank ontvang vanaf ds. Marinus Theron, Moderator van die Sinode van Wes-Kaapland.