1. Agtergrond

Lofkabouters Kleuterskool is ‘n verlengstuk van NG Kenridge se Jeugbediening. Die aanleer van Christelike           waardes is dus ‘n integrale deel van die dagprogram.

Die kleuterskool het tans 22 kinders, maar die kapasiteit bestaan vir 35 kinders tussen die ouderdom van 2½ jaar    en 5 jaar.

Die rol van hoof sluit in die algemene en dag-tot-dag bestuur van die skool en personeel, skakeling met ouers,           administrasie asook die verantwoordelikheid vir onderrig van die 5-jarige klassie (tussne 10-15 kinders).

 1. Kwalifikasies

‘n Formele onderwysopleiding of kwalifikasie is ‘n aanbeveling (Grondslagfase ‘n aanwins), maar is nie ‘n vereiste nie.

Bewese ervaring in en blootstelling aan een of ander vorm van vroëe kinderontwikkeling is noodsaaklik. Noodhulp opleiding (vlak 1) sal ‘n aanbeveling wees.

 1. Persoonsvereistes

Die geskikte kandidaat moet oor die volgende persoonsvereistes beskik: 

  • Afrikaanssprekend
  • Chistelike waardes
  • Sterk organisatoriese vaardighede (vir bv. die koördinering van fondswerwings, konserte, ouergeleenthede)
  • Bewese ervaring rondom opstel en uitvoer van opvoedkundige program en buitemuurse aktiwiteite
  • Beperkte bemarkingsvaardighede
  • Personeelbestuursvaardighede
  • Basiese finansiële kennis en blootstelling aan begrotingsproses en finansiële bestuur
  • Sterk menseverhoudinge en kommunikasievaardighede vir skakeling met ouers, kerkkantoor en bestuur
  • Kreatiewe aanslag
  • Moet dissipline kan handhaaf
  • Aanpasbaar en verantwoordelik
  • Liefde vir kinders en onderrig

4.         Werksure & aanvang van diens

Die skoolure is van 08h00 – 12h30 en daar sal van die suksesvolle kandidaat verwag word om reeds vanaf 07:45    aan diens te wees. Diensaanvaarding is so gou moontlik.

5.         Aansoekprosedure

Belangstellendes kan aansoek doen of navrae rig aan Liezl Byliefeldt (epos bestuurder@ngkenridge.co.za of             telefonies by 021 913 -4206). Aansoeke sluit 20 April 2018.

Kortlys kandidate moet beskikbaar wees vir onderhoude asook ‘n vooraf keuringsproses wat behels die nagaan van    verwysings en psigometriese toetsing (indien nodig), asook verifiering by Departement van Maatskaplike     Ontwikkeling in terme van die Kinderwet.