Elf lidmate van die NG Kerk het gedurende 2017 ’n regsproses begin om die 2016 Algemene Sinode se besluit oor selfdegeslagverhoudings nietig te verklaar. Die elf het met verloop van tyd eedverklarings afgelê. Die NG Kerk het nou daarop gereageer deur opponerende eedverklarings te beteken en te liasseer. Daar is nog een eedverklaring, die van ds. Thijs van der Merwe van Windhoek, uitstaande, wat binnekort beteken en geliasseer sal word. Na datum daarvan het die applikante tien hofdae tyd om op die eedverklarings repliek te lewer.

Die NG Kerk het reeds in Junie 2017 besluit om die aansoek te opponeer. Die kerk se regspan het toe so kennis gegee. In die media is onlangs verwys na ’n vasgestelde hofdatum vir hierdie saak in April 2018. Dit is egter in ’n hof waar onbestrede aansoeke aangehoor word en is dus nie in hierdie proses toepaslik nie.

Tydens die verloop van hierdie proses het beide partye aan die ander by geleentheid uitstel verleen met betrekking tot sperdatums.

Die applikante het reeds vroeër via hul prokureurs aangedui dat hulle graag die moontlikheid van ’n arbitrasieproses sal wil benut om die saak te besleg. Die regspanne van die twee partye het ooreengekom om nadat alle eedverklarings gewissel is, oor die gebruikmaking van die arbitrasieproses al dan nie te onderhandel. Hierdie gesprekke behoort binne die volgende drie weke voortgesit te word.

Die NG Kerk hoop dat die regsproses spoedige uitsluitsel oor die aansoek sal bied.

Dr. Gustav Claassen
Algemene Sekretaris: NG Algemene Sinode

Dr Gustav Claassen

Algemene Sekretaris/General Secretary

Nederduitse Gereformeerde Kerk/Dutch Reformed Church

Posbus 13528, Hatfield 0028

gustavc@ngkerk.org.za

info@ngkerk.org.za

 

7 Februarie 2018