Fanie Heroldt van Hugenote Kollege nooi lesers uit om meer te wete te kom oor die kollege, wat vanjaar 70 jaar oud is:

Hoekom word gesê dat Hugenote Kollege op die nalatenskap van Andrew Murray bou?

Andrew Murray, wat grootliks in Wellington gewoon en gewerk het, word plaaslik en internasionaal om baie redes onthou:

 • sy evangeliese en praktiese vroomheid
 • sy teologiese skryfwerk
 • sy kerklike leierskap
 • sy sending ywer en
 • sy rol in opvoeding en onderwys

Hugenote Kollege sluit aan by laasgenoemde.

Andrew Murray was passievol oor opvoeding. Hy het gesê, geglo en gewys dat die Heilige Gees werk in opvoeding so kragtig as in evangelisasie. So veel as 14 skole en ander opvoedkundige inrigtings het onder sy inspirasie tot stand gekom. Merkwaardig genoeg was hy (nog maar in sy vroeg-twintigerjare) instrumenteel in die begin van Grey Kollege, Bloemfontein, waar hy beide die predikant en eerste Skoolhoof was! Andrew Murray is egter legendaries vir sy rol in die opvoeding van meisies/dames. Hulle was in sy tyd skolasties gemarginaliseer en daarom het hy het geroepe gevoel om juis aan hulle geleenthede te bied. Hy het ook besef dat vroue ʼn deurslaggewende rol in die morele weefsel van die samelewing speel.

Hugenote Kollege se Skool vir Maatskaplike Werk deel in hierdie passie en roeping. Studente wat gemarginaliseer word omdat hulle nie toegang tot beurse en toelating tot publieke universiteite het nie, kry hier geleenthede vir na-skoolse opleiding. Hulle word gevorm in die versorgende en sosiale wetenskappe om die samelewing ʼn beter plek te maak vir almal.

Wie is die rektor . . . en hoekom?

Die Rektor van Hugenote Kollege is professor Nelus Niemandt. Prof. Nelus is waarskynlik een van die veelsydigste en begaafste leiers in die NG Kerk. As jong dienspligkapelaan raak hy betrokke by die mense van Johannesburg se middestad en Soweto. Dis waar sy belangstelling in sending/evangelisasie en multi-kulturaliteit begin. Uiteindelik bly hy sewe jaar ʼn kapelaan in die Suid-Afrikaanse Polisie en ook predikant in die NG Gemeente Triomf. Hier leer hy die wêreld van sosio-ekonomiese behoeftige gemeenskappe ken. Vir 30 jaar daarna is hy gekoppel aan NG Gemeente Weltevrede aan die Wesrand.

Sedert 2003 het prof. Nelus ʼn sterk leierskapsrol in die NG Kerk vervul. Hy word moderator van Hoëveld Sinode en kort daarna ook die moderator van die Algemene Sinode. Tussen predikant-wees en leiding neem tydens die moeilike debatte van die tyd, voltooi hy sy PhD (in Etiek) in 1997. Hy word in 2007 aangestel by Universiteit Pretoria in Missiologie. In ʼn relatiewe kort tydjie publiseer hy ʼn verstommende 77  boeke en artikels! Hy tree as begeleier op vir 80 nagraadse studente. Prof. Nelus neem ook deel aan etlike internasionale teologiese en kerklike byeenkomste en word internasionaal gereken as ʼn leier en kenner van “missionale teologie”.

En vra jy vir prof Nelus hoekom hy in 2020 Hugenote Kollege toe kom, kom die antwoord kort en duidelik . . .

 • Ek hou van uitdagings!  In plaas daarvan om my laaste paar jaar “rustiger” af te rond (by ʼn gevestigde teologiese fakulteit), is dit aantreklik om diensbaar te wees op ʼn nuwe terrein.
 • By Hugenote Kollege kom al die lyne van ʼn missionale gerigheid van die kerk en teologie bymekaar.  Dit bied ’n wonderlike geleentheid om die lesse wat ek die afgelope 20 jaar geleer het toe te pas.
 • Hugenote kollege bied aan my die geleentheid om ’n verskil te maak in die lewe van baie gemarginaliseerde mense.

Interessantheidshalwe is die Niemandt famlilie soos verskeie families in die NGK ook vol predikante:

 • Nelus se seun Dewald is predikant in Valleisig, en so ook Dewald se vrou Doret.
 • Sy jongste dogter is met ds. Marco Koch van NGK Eros in Windhoek getroud.
 • Nelus se swaer (sy vrou Marthinet se broer) was ʼn predikant
 • Marthinet se pa was die bekende ds. Kobus Potgieter (’n voormalige moderator)
 • Haar oupa was ook ’n predikant

Hoekom is Hugenote Kollege se Teologiese Skool goed geposisioneer vir die nuwe bedeling in die NGK? 

Die NG Kerk was deur die jare geseënd met genoeg predikante om gemeentes te bedien. Dit het verander en sal na verwagting in die volgende paar jaar drasties verander – omdat die predikante van die “groot klasse van 1975-77” nou aftree. Daar is ook min studente wat aanmeld vir teologiese opleiding met die oog op die bediening. Boonop het baie NG gemeentes te klein geword om ʼn predikant te bekostig. In reaksie het die NGK reeds “termynposte”, “brugpredikante” en “preekbevoegdheid” geïmplementeer.

Die Skool vir Teologie by Hugenote Kollege is ideaal toegerus vir hierdie situasie. Dit is geskik vir persone wat voltyds wil studeer, maar ook vir die wat ander loopbane het en geroepe voel tot die bediening van ʼn gemeente.

 • Opleiding geskied deur afstandsonderrig en studente kan enige tyd van die jaar registreer en met die studie begin.
 • ‘n Ten volle geakkrediteerde B Th-graad kan verwerf word.
 • Kerkdiplomas vir bedienaarkursusse in Preek- en Erediensleidingsvaardighede, Pastorale Sorg en Jeug- en Familiebediening kan verwerf word.

Interessante statistiek:

 • 3 voltydse dosente: Dr. André du Toit, dr. Anette Potgieter en dr. Khegan Delport
 • 24 studente volg die BTh-kursus
 • 52 studente is ingeskryf vir die bedienaarsdiploma.
 • 25 studente het reeds die kerkdiploma in Preek- en Erediensleidingsvaardigheid verwerf.

‘n Stukkie geskiedenis:

 • Reeds sedert 1877 was daar teologiese opleiding op Wellington. (Meer as 600 sendelinge en evangeliste is opgelei deur Die Sendinginstituut).
 • Sedert 1951 fokus die Hugenote Kollege op die opleiding van kerklike maatskaplike werkers. Teologie en etiek was altyd deel van hul opleiding.
 • Hugenote Kollege het ook begin met die opleiding van Jeugwerkers.
 • Met die krisis in 2012, toe die staatakkreditasie van Hugenote Kollege onttrek het, is aan die Skool vir Teologie beslag gegee. Aanvanklik is studente ingeskryf vir ‘n Verdere Opleiding en Onderrigsertifikaat wat deur die HWSETA geakkrediteer is. Nagenoeg 25 studente het dié sertifikaat verwerf. Dit is in 2015 uitfaseer met die akkreditasie van die BTh-graad. Dr. Andre du Toit het reusewerk in die verband verrig.