Moderamen

Moderamen

Groep

DIE MODERAMEN WORD SOOS VOLG SAAMGESTEL:

Reglement 6 van 2015 bepaal:

6.  REGLEMENT VIR DIE MODERAMEN

2. Samestelling

Die moderamen word soos volg saamgestel:

2.1       die moderatuur;
2.2       een bedienaar van die Woord (die voorsitter van die ringskommissie) uit elke ring in die sinodale gebied;
2.3       een ouderling/diaken uit elke ring in die sinodale gebied;
2.4       voorsitters van die volgende sinodale taakspanne wat die moderamen oor bestuur moet adviseer, nl
2.4.1                Sinodale Taakspan vir Regte (STR)
2.4.2                Sinodale Taak span vir Finansies en Administrasie (STFA)
2.4.3                Sinodale Taakspan vir Diensverhoudinge (STD)
2.4.4                Sinodale Taakspan vir Eiendomme (STE);
2.5       die voorsitter van die Sinodale Taakspan vir Leerstellige en Aktuele Sake
2.6       PSD’s dien adviserend;
2.7       Kommunikasiebeampte dien adviserend
2.8       leiers van taakspanne kan deur die voorsitters van die diensgroep genooi word wanneer ’n betrokke taakspan se verslag dien.

Moderatuur (8)

  1. Nelis Janse van Rensburg (Voorsitter)
  2. Frederick Marais (Onder-voorsitter)
  3. Charl Stander (Aktuarius)
  4. Francois Herselman (Skriba)
  5. Riana Furniss
  6. Gielie Loubser (SKS-voorsitter)
  7. Frik Bosman
  8. Melanie Thirion
  9. Bossie Minnaar (saakgelastigde)
  10. Marié Britz

Predikante in Sinodale Diens (PSD’s) adviserend – klik hier

Sinodale Koördineringspan (SKS) klik hier

Rig navrae aan die kantoor van die moderatuur: skriba@kaapkerk.co.za of 021 957 7155.