Die moderatuur kommunikeer gereeld dmv “Uit die Moderatuur”-briewe met ons predikante en kerkkantore.

 

Uit die Moderatuur:  Jeugdag

14 Junie 2016GroepfotoGroen

Liewe kollegas

Met die viering van Jeugdag, 40 jaar na die protes van jongmense in 1976, is die moderatuur diep onder die indruk van die belang van jongmense vir die toekoms van ons land.

 Jong leraars gesels op Goudini

 Op 8 en 9 Junie 2016 het die moderatuur jong leraars genooi om met ons te gesels oor hoe hulle oor die kerk en die rol van die kerk in Suid-Afrika dink. Hierdie jong leraars is opgewonde oor die kerk en soek saam na die roeping van die kerk in ons land.

Wat ons getref het, is dat hierdie jong leraars wyer dink as net die NG Kerk – hulle dink aan die VGK, aan die breë kerk en die land. Die interaksie tussen die jonger en ouer leraars was baie positief en ons almal het opnuut besef: Oud en jonk het mekaar nodig.

Lidmate se stemme moet ook gehoor word

Sulke gesprekke help ons om te herontdek watter wonderlike gawes die Here vir ons kerk gee. Die moderatuur sal graag soortgelyke gesprekke wil voer met lidmate wat leiersfunksies vervul in gemeentes om ook te hoor hoe hulle dink oor die toekoms van die kerk en die verskil wat die kerk in ons land kan maak.

Jong leiers neem inisiatief in Stellenbosch

Ons het kennis geneem van studente van Stellenbosch Moederkerk wat betrokke geraak het by Kayamandi Youth Against Crime en ons is opgewonde oor sulke vennootskappe wat brûe tussen gemeenskappe bou.

Jeugdag: Versoening gebeur nie vanself nie

Die Suid-Afrikaans Raad van Kerke het vir die 40 jaar herdenking van 16 Junie 1976 ’n 40 dae van gebed geïnisieer waarin ons vir ’n versoende en regverdige Suid-Afrika bid.

Weer eens het dit duidelik geword dat oud en en jonk mekaar nodig het om te bid en te werk vir die genesing van ons land. Dit is nie noodwendig so dat ouer mense nie kan verander of vergewe, terwyl jongmense sommer vanself met mekaar versoen word nie. Soms is dit juis die ouer mense wat vir jongmense moet wys hoe versoening lyk.

Dit het vir my op ’n baie helder manier duidelik geword tydens die vieringe op 11 Junie in Orlando Stadion, Soweto, wat ’n paar van ons moderatuurslede bevoorreg genoeg was om by te woon.

Terwyl ek op my selfoon gesien het hoe jongmense rasse haatspraak op Facebook versprei, het die president van die Suid-Afrikaanse kerke, biskop Malusi Mpumlwana, vertel dat terwyl hy in die apartheidsdae in aanhouding gemartel is, hy besef het dat die persone wat hom martel, hulle eie menswaardigheid verloor het.

Slegs vergifnis bring genesing, slegs genesing bring versoening en slegs versoening bring ware herstellende geregtigheid, het Biskop Mpumlwana gesê. Die jongmense van ons land het die wysheid van sulke ervare leiers nodig, anders sal ons vergeet waar ons vandaan kom en die foute van die verlede herhaal.

Belydenis van Belhar: Versoening én geregtigheid

Op die 12de Junie kon ons ook deel in die 30-jarige viering van die Belydenis van Belhar by die VGK Bellville.

Een van die grootste geskenke wat hierdie Belydenis vir ons gegee het, is die ontdekking dat versoening en geregtigheid nie teenoor mekaar staan nie, dat waarheid en eenheid nie teenpole is nie, maar dat ons glo in ’n God van versoening én geregtigheid, waarheid én eenheid.

Ons mag nooit die een los ter wille van die ander nie, want die toekoms waarheen ons op pad is, die nuwe aarde waarvoor ons bid, is een land waarin liefde en trou mekaar sal ontmoet, geregtigheid en vrede mekaar sal omhels.

Voorbidding

Ons as moderatuur bid saam met julle vir die jongmense van ons land, maar ook vir die wysheid van ouer mense wat ons jongmense moet bystaan en begelei. Ons bid vir ons gemeentes wat bakens van hoop in ons land is. Ons bid vir die komende munisipale verkiesings in Augustus. Ons vra vir die Here: “Laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Amen.”

Tinus van Zyl

Namens die moderatuur
Sinode van Wes-Kaapland, Privaat sak X8, Bellville 7535 – skriba@kaapkerk.co.za

 • Laai pdf-formaat hier af.

MashoofUDM

 

3 Junie 2016

Liewe kollegas

Ons verneem van oral in ons sinodale gebied van die seën wat lidmate gedurende Pinkstertyd beleef het. Ons gebed is dat hierdie toewydingstyd na alle aspekte van lidmate se lewe sal deurwerk.

Die moderatuur het by sy afgelope vergaderings aan onder andere die volgende sake aandag gegee en wil dit graag met ons broers en susters in die kerk deel.

 1. Spiritualiteit

Om die voorbeeld aan gelykes te stel moet leiers die voorbeeld stel om goeie geestelike dissiplines (geloofsgewoontes) in hulle lewenstyl aan te leer. Sedert Januarie tot in April 2016 het die moderatuur en diensgroepvoorsitters vir 100 dae ʼn geestelike reis voltooi. Met hierdie stap van toewyding het ons voor die Here in verootmoediging neergebuig en die Heilige Gees toegelaat om elkeen persoonlik te oortuig watter geestelike dissiplines nodig is om die Here se teenwoordigheid in ons lewens helderder te sien en met rein harte na sy wil te soek. Ons het in groepe van 3 tot 4 verdeel en elkeen moes in sy groep openbaar watter geestelike dissiplines hy/sy persoonlik oortuig is om nou aan aandag te gee. Die groep het mekaar dan weekliks ondersteun en vir mekaar gebid. Na 100 dae het ons terugvoering gegee watter impak die nuutgevestigde geestelike dissipline en die ondersteuning van medegelowiges in ons geestelike lewe gehad het. Dit neem net meer as 90 dae om ʼn nuwe gewoonte aan te leer. Almal was dit eens dat dit ʼn verrykende ervaring was. Die moderatuur wil nou vir elke geestelike leier in die sinodale gebied uitdaag om dieselfde te doen. Kollegas en hul eggenotes kan saam op so ’n reis gaan. Net so kan ringskollegas, families en vriende so ʼn geestelike reis onderneem. Indien u enige inligting verlang, kan u die Diensgroep Toerusting kontak.

Verder is die moderatuur reeds ʼn geruime tyd besig om na te dink hoe die ideale lidmaat volgens die Woord en Heilige Gees in teenwoordigheid van die Here moet lewe. Kom bid saam met ons dat die NG Kerk in Wes-Kaapland in alle omstandighede die wil van die Here sal soek. Alles wat ons doen, moet daarvan getuig dat Jesus die Here is! Daar word hard gewerk om tydens die komende vergadering van die moderamen konstruktiewe voorstelle op die tafel te plaas om nuwe energie aan die ontwikkeling van ons lidmate en predikante se spirituele lewe voor God te gee.

 1. Kerkverband

Dit is vir ons belangrik dat lidmate en gemeentes sal weet dat hulle as gelowiges die geloofspad nie alleen hoef te stap nie – daarom is die kerkverband daar. Kerkverband is die formele verbintenis wat kerke met dieselfde identiteit, belydenis en familieband, met mekaar het. In die praktyk word dit uitgebeeld in ringe en sinodes. Elke paar gemeentes vorm saam ʼn ring en al die gemeentes in ʼn streek vorm ʼn sinode. Al die sinodes vorm die Algemene Sinode. Dit is die NG Kerkverband. As ʼn gemeente gestig word, stig die kerkverband (ring) so ’n gemeente saam met die lidmate. As ʼn gemeente ontbind word, ontbind die kerkverband (ring) saam met lidmate so ʼn gemeente. Ons hele bestaan as NG Kerk, is in verband met mekaar. Gemeentes en lidmate is dus nie indiwidue wat op hulle eie funksioneer nie. Dankie tog daarvoor, want hierdie kerkverband bind ons nie net saam nie, dit gee aan ons troos en ondersteuning soos wat familie met mekaar doen. Ons lees die Bybel saam en neem daarvolgens besluite by kerkvergaderings. Ons weet dit is beter om saam met mekaar die Bybel te lees, as om dit elkeen op sy eie te doen. Gemeentes hou mekaar daarom verantwoordelik om by die ooreenkomste wat hulle saam oor Woord, Belydenis en Kerkorde gesluit het, te hou. Gemeentes ondersteun mekaar deur sinodale diensgroepe te stig om gemeentes se diens en bediening te verbeter. Dank die Here vir die NG Kerkverband waar ons as broers en susters wat dieselfde dink, kan saam wees en die Here saam dien.

Ons is dankbaar vir die wonderlike teologie van die gereformeerde kerkverband, vir die teologie van Genade alleen, Geloof alleen; die Woord alleen en Christus alleen. Deel van ons simboliek is die heilige sakramente van doop en nagmaal , want dit onderstreep die groot genade van die Here in ons lewens. Ons roep alle lidmate en gemeentes op om in die Wes-Kaapland getrou aan ons eie familieverband (NG Kerk) te wees.

 1. Jeug

Een van die sinode se prioriteite is dat daar spesiale aandag aan die jeug gegee moet word. Ons wil die jeug en ander lidmate weer herinner dat die jongmense deel van ons is. Ons kan nie en wil ook nie sonder hulle kerk wees nie. Ons het so pas ʼn nuwe predikant in sinodale diens vir jeug aangestel nl ds Anriëtte de Ridder. Sy het reeds begin werk en is saam met haar span besig met beplanning vir hierdie groot verantwoordelikheid. Die moderatuur beplan ook ʼn byeenkoms van hoop vir jong predikante. Ons wil graag na hulle te luister. Gemeentes word versoek om jongmense aan te moedig om teologie te gaan studeer. Indien jongmense op Stellenbosch gaan studeer om ʼn predikant van die NG Kerk te word, is die finansiële ondersteuning met studiebeurse van so ʼn aard dat dit vir hulle baie maklik gemaak word.

 1. Hoop vir Suid-Afrika

Ons is burgers van Suid-Afrika, daarom is ons betrokkenheid en voorbidding vir Suid-Afrika baie belangrik. Ons is hier om vir Suid-Afrika hoop te gee. As ons in die opstanding van Christus glo en ons hoop op Christus vestig, kan ons nie anders as om in die toekoms van Suid-Afrika te glo en positief by die uitdagings van die land en sy probleme betrokke te raak nie. Ons bid vir die wonderlike land waar die Here ons geplaas het en doen ʼn beroep op ons lidmate om op elke terrein ʼn positiewe bydrae te maak. Ons wens is dat alle lidmate in die aanloop van die munisipale verkiesings respek vir mekaar sal betoon. Kom ons bid ook vir hierdie belangrike verkiesing in die land.

Mag die Here u as lidmate van die Sinode van Wes-Kaapland in die Koninkrykstyd na Pinkster seën.

Quintus Heine (Namens die moderatuur)

Sinode van Wes-Kaapland, Privaat sak X8, Bellville 7535 – skriba@kaapkerk.co.za

 • Laai pdf-formaat hier af.

Uit die Moderatuur

2016-02MashoofUDM_NUUT

 

25 Februarie 2016

 

Die moderatuur se vergadering het met die lees van Filippense 1: 9-11 begin. Die bede van vers 9: “Ook bid ek dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling” het die moderatuur die res van die dag gelei.

Lidmate se geestelike lewe

Die Sinode het spiritualiteitsvorming as een van die sinodale prioriteite gestel. Die Taakspan vir Spiritualiteits­vorming is intussen gevorm en het reeds die eerste verslag na die moderatuur gebring. Dit bevat onder andere ’n voorstel oor die moontlike vestiging van ’n Sentrum vir Spiritualiteit te Wellington. Dit bly die moderatuur se gebed dat elke lidmaat, soos Filippense 1: 11 dit stel: “deur Jesus Christus … geheel en al in die regte verhouding met God (sal) wees, tot sy lof en eer”.

PSD vir Teologiese Navorsing

Die moderatuur se vergadering is net voor die middaguur onderbreek om saam met die Sinodale Koördineringspan, verteenwoordigers van die Diensgroep vir Toerusting, die Taakspan vir Leer en Aktuele Sake en enkele ander persone as die gevolmagtigde taakspan van die moderamen op te tree om die benoeming vir die PSD vir Teologiese Navorsing te doen. Dr Johan van der Merwe (’n predikant van die Moedergemeente in Stellenbosch) is beroep. Saam met die Diensgroep vir Getuienis en die Diensgroep vir Gemeentebegeleiding se benoemings, is die moderamen se struktuurontwikkeling hiermee grotendeels afgehandel.

Ringsleiers

Van struktuurontwikkeling gepraat. Die moderatuur het met groot dank kennis geneem van die positiewe terugvoer oor die bemagtiging van ringe en die rol wat die ringsleiers speel. Die ringsleiers het vroeg in die jaar vir twee dae by Zikomo (Die Strand) saamgekom om oor hulle opdrag te besin. Die moderatuur is dankbaar vir die leierskap vanaf die ringsleiers. Diensgroepleiers getuig reeds van die waardevolle rol wat die ringsleiers en die Ringsleiersforum speel.

Droogtehulp

Die moderatuur het met dankbaarheid kennis geneem dat die droogtehulpprojek na een maand die halfpadmerk van een miljoen rand bereik het. Hierdie projek het sy ontstaan gehad in die gemeentes van Hartenbos en Riversdal-Wes. Dit word nou landswyd deur die Algemene Sinode bemark. Die mikpunt is steeds om teen Pinkster (15 Mei 2016) twee miljoen rand in te samel en te bestee. Dit het weliswaar hier en daar goed gereën – maar, soos een boer dit gestel het, “wanneer dit reën, reën dit nie gras nie”. Dit kan nog lank neem voor daar weer weiding en ’n oes is. Hulp is dus steeds dringend nodig. Besoek gerus die Facebook-blad by “NG-Droogtehulp” of die NG Kerk se Droogtehulp-webwerf by http://ngdroogtehulp.co.za.

Watertenks

Jan Odendaal (Stellenberg) het tydens Mei 2015 se sinodesitting ’n voorstel ter tafel gelê oor “omgewings­vriendelike gemeentes”. Dit is eenparig as Besluit 47 deur die sinode aanvaar: “Die Sinode versoek gemeentes om watertenke by kerkgeboue en kerksale op te rig. Hierdeur neem ons die leiding om die vermorsing en onderbenutting van reënwater in ons waterskaars land te beveg.” Die moderatuur vra dat gemeentes erns maak met die gemeente se ekologiese voetspoor. Die moderatuur sal ook graag terugvoer (ook foto’s) van gemeentes in dié verband wil ontvang. Dalk is daar ander wenke ten opsigte van omgewingsvriendelike gemeentes. Kontak gerus vir Jan Odendaal by g4lgreen@gmail.com of 083 701 9791.

Voorbidding

Die moderatuur vra voorbidding vir die volgende sake:

 • Groot dele van die land (en Suidelike-Afrika) ly steeds onder die gevolge van droogte. Bid vir die wat ly en bid vir oop hande en beursies by die wat kan help.
 • Die politieke klimaat – veral met verkiesings wat voorlê – is op ’n mespunt. Die talle opstande en skerp reaksie in sosiale media, getuig van ’n uiters gespanne situasie. Kom ons bid vir vrede en kalmte en dat die “liefde en fyn aanvoeling” sal toeneem.
 • Die moderamen vergader op 8 en 9 Maart 2016 in Stellenberg. Die versoek is dat daar gebid sal word dat die moderamen “sal kan onderskei waarop dit werklik aankom” (Filippense 1: 10).

Saam in Christus

Bossie Minnaar (Namens die moderatuur)

NG Kerk Wes-en-Suid-Kaapland, Privaat sak X8, Bellville 7535 – skriba@kaapkerk.co.za

 •  Laai pdf-formaat hier af.

Uit die Moderatuur 

2016-02ModeratuurFotosNUUT

25 Januarie 2016

 

Liewe Kollegas

Fokus op spiritualiteit

Die moderatuur, saam met die voorsitters van ons vyf sinodale diensgroepe, het die jaar met ’n stil-retreat by Volmoed buite Hermanus begin. In ons tyd saam het ons weereens deur die woorde van Johannes 15 diep bewus geraak van die Here se inisiatief om Homself aan die mensdom te verbind, asook die noodsaaklikheid daarvan om bewustelik aan die Drie-Eenheid verbonde te bly. Ons het onsself elkeen verbind daartoe om vir die volgende 100 dae sekere geloofsdissiplines te beoefen, juis om hierdie verbondenheid te verkwik en te versterk. Ons gesels gereeld met mekaar oor hierdie geloofsreis en beleef alreeds ’n verdieping in ons lewe saam met die opgestane Heer. Ons wil Hom hiervoor loof en prys en elke predikant en lidmaat aanmoedig om in ’n daaglikse ritme aan te hou wandel met die Here.

Missionale gerigtheid

Tydens ons eerste moderatuursvergadering op 22 Januarie in Bellville, het ons die missionale gerigtheid van die Wes-en-Suid-Kaap Sinode bevestig en begin droom oor hoe ’n lidmaat van die NG Kerk, wat aan God se missie na die wêreld deelneem, lyk. Hieroor is ons nog lank nie klaar besin nie. Ons het wel by mekaar gehoor dat ’n persoon wat deelneem aan God se missie na die wêreld, iemand is wat ’n lewensritme van gebed, roeping en diens volg en ruimtes van ontmoeting en belewenis van God opneem. Dit is iemand wat deur Jesus Christus se kruis gevorm word, wat versoening met God beleef, erns maak met versoening tussen mense en daarna streef om geregtigheid te laat geskied.

Ongelykheid en rassisme

Die gesprek oor missionale gerigtheid het die tafel goed gedek vir die saak van rassisme wat die afgelope tyd baie aandag in die media geniet. As voorsitter van die Algemene Sinode het Nelis ’n brief oor hierdie saak aan gemeentes geskryf. Lees dit gerus hier. Ons as moderatuur is bewus daarvan dat Suid-Afrikaners woedend oor swak dienslewering, korrupsie en veral ekonomiese ongelykheid is. Die dreigende voedselonsekerheid as gevolg van die voortdurende droogte voed die vuur. Ons sien dat ’n wit bevoorregte konteks se reaksies op hierdie woede ervaar word as arrogant. Ons sien dat almal ’n greep op Suid-Afrika het, maar dat die plekke waarvandaan ons hande kom, drasties verskil en dat ons min begrip het vir mekaar se plekke van herkoms. Daarom moedig ons gemeenteleiers en lidmate aan om sensitief te wees vir ongelykheid en om doelbewus te streef na geregtigheid – as mense wat geregtigheid van God beleef. Die Seisoen van Menswaardigheid (www.menswaardigheid.co.za) bied verskeie hulpmiddels om hieroor in gemeentes te gesels. Ons doen ’n beroep op predikante en ouderlinge: wees bedag op rassisme, voer gesprek hieroor in gemeentes, wees bewus van ons eie gebrokenheid. Veg teen rassisme. Die moderamenvergadering gaan in Maartmaand ook hieraan aandag skenk.

Droogte

Die afgelope week se brande regoor die Skiereiland en Overberg en die voortslepende droogte landswyd is ook bespreek. Terugvoer is gegee oor hoe die NG Droogtehulp-inisiatief : https://www.facebook.com/NG-Droogtehulp-1076997645664351/?fref=ts deel vorm van ’n landswye netwerk om mens en dier tydens hierdie moeilike tyd te ondersteun. Buiten hierdie ondersteuningsinisiatief moet predikante en gemeenteleiers mense wat deur die droogte geteister word pastoraal bystaan. Dit is die unieke bydrae wat die kerk in hierdie tyd kan maak. Ons moedig predikante en gemeenteleiers in die droë gebiede aan om hiermee voort te gaan. Ons versoek ook dat gemeentes heelhartig by die droogtehulpprojek sal inskakel of ons laat weet van eie inisiatiewe wat geneem word.

Teologiese opleiding

Die moderatuur skenk aandag aan die verhouding tussen die NG Kerk en sy dosente by die Fakulteit Teologie op Stellenbosch. Die behoefte is uitgespreek dat die kerk nie ’n stil, evaluerende vennoot ten opsigte van die opleiding van studente sal wees nie, maar eerder ’n inisiërende, rigtinggewende vennoot wat aktief in die proses betrokke is. Ons wil gemeentes graag versoek om gereeld met hul jongmense in gesprek te tree oor roeping en loopbaankeuses, en indien ’n jongmens sy/haar weg vind om teologie te studeer, hom/haar ten volle te ondersteun en aan te moedig. Daar is ruim beurse vir teologiese studie beskikbaar. Kontak die saakgelastigde (ds Bossie Minnaar) by 021 957 7104 of bossie@kaapkerk.co.za vir inligting.

Selfdegeslagverhoudings

Die moderatuur het weer oor die afgelope streekbyeenkomste besin en ook gekyk na die verskillende skriftelike reaksies wat van individuele lidmate, gemeentes en ringe ontvang is. Dit is reeds bekend dat daar appèlle teen die besluit van die afgelope Algemene Sinode ontvang is. Terwyl daar op Algemene Sinode-vlak verder gewerk word om die appèlle te hanteer en prosesse uit te klaar, luister ons steeds na mekaar in ons nadenke oor hierdie aangeleentheid. Mag hierdie gesprekke getuig van die liefde wat daar tussen ons heers en ’n opregte soeke na die wil van die Here.

Gebed

Ons moderatuursvergadering is afgesluit deur sake vir gebed. Ons is dankbaar vir die milde reën wat op plekke geval het. Buiten vir harmonie, versoening en vrede in ons land, die droogte en diegene wat geraak is deur die brande, bid ons vir miljoene jongmense wat pas matriek geslaag het en moet werk soek in die dag se ekonomiese konteks. Ons bid dat hulle met hoop en moed sal lewe, en dat die Here uitkoms sal gee. Ons vra dat lidmate en gemeentes op plaaslike vlak kreatief sal dink en help om geleenthede te identifiseer en skep waarmee ’n inkomste verdien kan word. Ons bid vir die universiteite wat nuwe studente inneem en ook spannende situasies die hoof moet bied. Ons bid ook vir die geestelike groei van elke lidmaat en predikant van die NG Kerk, dat die Here Hom op verrassende maniere aan ons sal openbaar, en dat ons die moed sal hê om aan Hom gehoorsaam te wees. Bid gerus saam met ons.

Saam in Christus

Melanie Thirion (Namens die Moderatuur)

NG Kerk Wes-en-Suid-Kaapland, Privaat sak X8, Bellville 7535 – skriba@kaapkerk.co.za

 • Laai pdf-formaat hier af.