Moderatuur

Die moderatuur bestaan uit: 
Agter v.l.n.r.: Hendri Niehaus (kerkraadslid),  Nelis Janse van Rensburg (voorsitter), Charl Stander (aktuarius) en Frederick Marais
Voor v.l.n.r.: Nadia Marais (addisionele lid), Riana Furniss (kerkraadslid), Michelle Boonzaaier (addisionele lid), Nioma Venter (assessor) en Bossie Minnaar.

Bossie Minnaar en Frederick Marais dien op die moderatuur in hul hoedanighede as saakgelastigde en voorsitter van SKS.

Afwesig: Marinus Theron

Kontak me Lisa Human in die kantoor van die moderatuur.
skriba@kaapkerk.co.za / 021 957 7155 (08:00 – 14:00)
Contact Mrs Lisa Human at the office of the moderature.

Voorsitter : Nelis J van Rensburg : Chair 082 821 2730
Ondervoorsitter : Nioma Venter : Vice chair 076 553 1831
Aktuarius : Charl Stander : Actuary 084 234 1155
Skriba : Marinus Theron : Scribe 082 325 2171
Saakgelastigde : Bossie Minnaar : Administrator 083 270 5211
Nadia Marais 079 697 3386
Frederick Marais (SKS-voorsitter) 083 380 1657
Michelle Boonzaaier 084 549 5732
Hendri Niehaus  084 678 1031
Riana Furniss 084 295 6044

Moderamen

DIE MODERAMEN WORD SOOS VOLG SAAMGESTEL:

Reglement 6 van 2015 bepaal:

6.  REGLEMENT VIR DIE MODERAMEN

2. Samestelling

Die moderamen word soos volg saamgestel:

2.1       die moderatuur;
2.2       een bedienaar van die Woord (die voorsitter van die ringskommissie) uit elke ring in die sinodale gebied;
2.3       een ouderling/diaken uit elke ring in die sinodale gebied; (kry inligting oor ringe hier)
2.4       voorsitters van die volgende sinodale taakspanne wat die moderamen oor bestuur moet adviseer, nl
2.4.1                Sinodale Taakspan vir Regte (STR)
2.4.2                Sinodale Taak span vir Finansies en Administrasie (STFA)
2.4.3                Sinodale Taakspan vir Diensverhoudinge (STD)
2.4.4                Sinodale Taakspan vir Eiendomme (STE);
2.5       die voorsitter van die Sinodale Taakspan vir Leerstellige en Aktuele Sake
2.6       PSD’s dien adviserend;
2.7       Kommunikasiebeampte dien adviserend
2.8       leiers van taakspanne kan deur die voorsitters van die diensgroep genooi word wanneer ’n betrokke taakspan se verslag dien.