Moderatuur

Die moderatuur bestaan uit: 
Nelis Janse van Rensburg (voorsitter van moderamen), Frederick Marais (assessor), Francois Herselman (skriba), Charl Stander (aktuarius), Frik Bosman, Marié Britz, Riana Furniss, Bossie Minnaar, Melanie Thirion, Gielie Loubser

Agter v.l.n.r. Marié Britz, Frik Bosman, Nelis Janse van Rensburg, Bossie Minnaar, Frederick Marais, Francois Herselman (inlas) Voor: Charl Stander, Melanie Thirion, Riana Furniss, Gielie Loubser

Kontak me Sanet Gunter in die kantoor van die moderatuur.
skriba@kaapkerk.co.za / 021 957 7155 (08:00 – 14:00)
Contact Mrs Sanet Gunter at the office of the moderature.

Lees die moderatuur se gereelde kommunikasie, Uit die Moderatuur, hier.

Voorsitter : Nelis J van Rensburg : Chair 082 821 2730
Ondervoorsitter : Frederick Marais : Vice chair 021 808 9051
Aktuarius : Charl Stander : Actuary 084 234 1155
Skriba : Francois Herselman : Scribe 081 270 3226
Saakgelastigde : Bossie Minnaar : Administrator 083 270 5211
Frik Bosman 082 802 1310
Gielie Loubser (SKS-voorsitter) 083 234 2178
Melanie Thirion 072 286 3333
Marié Britz 084 515 1629
Riana Furniss 084 295 6044

Moderamen

DIE MODERAMEN WORD SOOS VOLG SAAMGESTEL:

Reglement 6 van 2015 bepaal:

6.  REGLEMENT VIR DIE MODERAMEN

2. Samestelling

Die moderamen word soos volg saamgestel:

2.1       die moderatuur;
2.2       een bedienaar van die Woord (die voorsitter van die ringskommissie) uit elke ring in die sinodale gebied;
2.3       een ouderling/diaken uit elke ring in die sinodale gebied; (kry inligting oor ringe hier)
2.4       voorsitters van die volgende sinodale taakspanne wat die moderamen oor bestuur moet adviseer, nl
2.4.1                Sinodale Taakspan vir Regte (STR)
2.4.2                Sinodale Taak span vir Finansies en Administrasie (STFA)
2.4.3                Sinodale Taakspan vir Diensverhoudinge (STD)
2.4.4                Sinodale Taakspan vir Eiendomme (STE);
2.5       die voorsitter van die Sinodale Taakspan vir Leerstellige en Aktuele Sake
2.6       PSD’s dien adviserend;
2.7       Kommunikasiebeampte dien adviserend
2.8       leiers van taakspanne kan deur die voorsitters van die diensgroep genooi word wanneer ’n betrokke taakspan se verslag dien.