Moderatuur

Die moderatuur, Maart 2017, Vredelust.
Agter vlnr Frederick Marais (assessor), Gielie Loubser, Charl Stander (skriba), Nelis Janse van Rensburg (voorsitter van moderamen), Frik Bosman
Voor vlnr Tinus van Zyl*, Elize Morkel*, Bossie Minnaar, Melanie Thirion, Quintus Heine (aktuarius)

*Tinus van Zyl en Elize Morkel het in November 2017 bedank.
Nuwe moderatuurslede sal in 2018 verkies word.

Kontak me Sanet Gunter in die kantoor van die moderatuur.
skriba@kaapkerk.co.za / 021 957 7155 (08:00 – 14:00)
Contact Mrs Sanet Gunter at the office of the moderature.

Lees die moderatuur se gereelde kommunikasie, Uit die Moderatuur, hier.

Voorsitter : Nelis J van Rensburg : Chair 082 821 2730
Ondervoorsitter : Frederick Marais : Vice chair 021 808 9051
Aktuarius : Quintus Heine : Actuary 021 910 8781
Skriba : Charl Stander : Scribe 084 234 1155
Saakgelastigde : Bossie Minnaar : Administrator 083 270 5211
 Tinus van Zyl 083 289 4985
 Elize Morkel 021 852 1205
 Melanie Thirion 072 286 3333
 Frik Bosman 082 802 1310
Gielie Loubser (SKS-voorsitter) 083 234 2178

Moderamen

DIE MODERAMEN WORD SOOS VOLG SAAMGESTEL:

Reglement 6 van 2015 bepaal:

6.  REGLEMENT VIR DIE MODERAMEN

2. Samestelling

Die moderamen word soos volg saamgestel:

2.1       die moderatuur;
2.2       een bedienaar van die Woord (die voorsitter van die ringskommissie) uit elke ring in die sinodale gebied;
2.3       een ouderling/diaken uit elke ring in die sinodale gebied; (kry inligting oor ringe hier)
2.4       voorsitters van die volgende sinodale taakspanne wat die moderamen oor bestuur moet adviseer, nl
2.4.1                Sinodale Taakspan vir Regte (STR)
2.4.2                Sinodale Taak span vir Finansies en Administrasie (STFA)
2.4.3                Sinodale Taakspan vir Diensverhoudinge (STD)
2.4.4                Sinodale Taakspan vir Eiendomme (STE);
2.5       die voorsitter van die Sinodale Taakspan vir Leerstellige en Aktuele Sake
2.6       PSD’s dien adviserend;
2.7       Kommunikasiebeampte dien adviserend
2.8       leiers van taakspanne kan deur die voorsitters van die diensgroep genooi word wanneer ’n betrokke taakspan se verslag dien.