Moderatuur

Die moderatuur bestaan uit: 
Voorsitter Nelis Janse van Rensburg, assessor Nioma Venter, aktuarius Charl Stander, addisionele lid Michelle Boonzaaier, skriba Francois Herselman en kerkraadslede Riana Furniss en Hendri Niehaus.  Inlas: addisionele lid Nadia Marais.
Bossie Minnaar en Gielie Loubser dien op die moderatuur in hul hoedanighede as saakgelastigde en voorsitter van SKS.

Kontak me Sanet Gunter in die kantoor van die moderatuur.
skriba@kaapkerk.co.za / 021 957 7155 (08:00 – 14:00)
Contact Mrs Sanet Gunter at the office of the moderature.

Lees die moderatuur se gereelde kommunikasie, Uit die Moderatuur, hier.

Voorsitter : Nelis J van Rensburg : Chair 082 821 2730
Ondervoorsitter : Nioma Venter : Vice chair 076 553 1831
Aktuarius : Charl Stander : Actuary 084 234 1155
Skriba : Francois Herselman : Scribe 081 270 3226
Saakgelastigde : Bossie Minnaar : Administrator 083 270 5211
Nadia Marais 079 697 3386
Gielie Loubser (SKS-voorsitter) 083 234 2178
Michelle Boonzaaier 084 549 5732
Hendri Niehaus  084 678 1031
Riana Furniss 084 295 6044

Moderamen

DIE MODERAMEN WORD SOOS VOLG SAAMGESTEL:

Reglement 6 van 2015 bepaal:

6.  REGLEMENT VIR DIE MODERAMEN

2. Samestelling

Die moderamen word soos volg saamgestel:

2.1       die moderatuur;
2.2       een bedienaar van die Woord (die voorsitter van die ringskommissie) uit elke ring in die sinodale gebied;
2.3       een ouderling/diaken uit elke ring in die sinodale gebied; (kry inligting oor ringe hier)
2.4       voorsitters van die volgende sinodale taakspanne wat die moderamen oor bestuur moet adviseer, nl
2.4.1                Sinodale Taakspan vir Regte (STR)
2.4.2                Sinodale Taak span vir Finansies en Administrasie (STFA)
2.4.3                Sinodale Taakspan vir Diensverhoudinge (STD)
2.4.4                Sinodale Taakspan vir Eiendomme (STE);
2.5       die voorsitter van die Sinodale Taakspan vir Leerstellige en Aktuele Sake
2.6       PSD’s dien adviserend;
2.7       Kommunikasiebeampte dien adviserend
2.8       leiers van taakspanne kan deur die voorsitters van die diensgroep genooi word wanneer ’n betrokke taakspan se verslag dien.