Die volgende rondte van die NCLS-opname in Suid-Afrika begin in Augustus. Hierdie is die grootste opname onder erediensgangers in die wêreld. Ons nooi julle uit om aan hierdie rondte, wat vanjaar begin en tot in 2020 duur, deel te neem.

NCLS staan vir “National Church Life Survey”. Dit is ’n kerklike navorsingsinstituut in Australië en ons werk sedert 2010 met hulle saam. Klik hier om direk na hulle webwerf te gaan vir meer inligting.

NCLS se visie is florende gemeentes met ’n diep verstaan van hulle rol en roeping in ’n veranderende samelewing. Hulle oogmerk pas dus perfek in by die groot beweging van die NG Kerk om ons gestuurde roeping te onderskei en uit te leef.

Die manier waarop die opname werk, is om gedrukte vraelyste wat voorsien word, in ’n erediens uit deel en te laat invul. Hierdie vraelyste word dan teruggestuur vir verwerking.

Die opname gaan oor drie kernkwaliteite van ’n gemeente se lewe:
1. Die innerlike kwaliteite van gemeentelede se geloof, aanbidding en hulle belewenis om te behoort.
2. Inspirerende kwaliteite wat gaan oor visie, leierskap en innovering.
3. Uitwaartse kwaliteite wat vra oor gemeentelede se diens aan ander, hoe hulle geloof deel en ander insluit.

Die uitsette van die opname gee vir gemeentes en die leierskap van die kerk ’n betroubare prentjie van lidmate se gewoontes en houdings. Dit gee ook gereedskap om raak te sien watter tendense bestaan en watter aanpassings in die bediening nodig is sodat die gemeente gesond en groeiend kan wees. Die krag van hierdie opname lê daarin dat die data uit die opname omgesit word in kennis wat jy in jou gemeente kan gebruik.

Hierdie e-pos is om julle te herinner om voorsiening te maak in julle begroting sodat julle kan deelneem. Jy moet genoeg vorms bestel sodat almal in ‘n normale erediens een kan invul.
Die koste struktuur is soos volg:
Aantal vraelyste      Koste (Rand)
150                          2800
300                          3800
450                          5000
600                          5500
750                          6500
1000                        8000
2000                      12000
3000                      16000
4000                      20000
5000                      25000

Hierdie koste sluit alles in – die vraelyste, verwerking daarvan, terugvoer, ’n werkboek en toegang tot ’n werkswinkel.

Dr Lourens Bosman
Algemene Bestuurder: Algemene Sinode van die Ned. Geref. Kerk

lourensb@ngkerk.org.za