NG Gemeente LANGEBAAN

Vakature vir Jeugwerker – Termynkontrak

Sluitingsdatum: 11 Augustus 2017

Aansoek vir bogenoemde pos word ingewag – in biddende afhanklikheid voor God.

GEMEENTEPROFIEL: 1530 belydende en  279 dooplidmate uit alle ouderdomsgroepe.

Die NG Gemeente Langebaan beskik oor die bogenoemde pos as jeugwerker vir ‘n termyn van een jaar .

POSVEREISTE:

 • Die geskikte kandidaat moet verkieslik oor ‘n toepaslike kwalifikasie beskik
 • Oor die vermoë beskik om met alle ouderdomsgroepe van die jeug te kan werk
 • Oor goeie organisatoriese vaardighede beskik
 • Oor goeie kommunikasievaardighede en menseverhoudings beskik

 PLIGTE:

 • Pastorale versorging van die jeug op alle vlakke
 • Beplanning van alle jeugaktiwiteite en jeugaksies
 • Administratiewe funksies rakende jeugaktiwiteite
 • Organisering van geestelike aktiwiteite (eredienste, kampe, bidure, ens.)
 • Opleiding en toerusting van gemeenteleiers m.b.t. jeugaktiwiteite
 • Fasilitering van organisatoriese take t.o.v. kategese.

 AANSOEKE:

Aansoeke moet ‘n volledige Curriculum Vitae met die volgende insluit:

 • Persoonlike besonderhede, ervaring en kwalifikasies
 • Gawes en belangstellings
 • Minstens twee verwysings

 VERGOEDING:

 • Volgens kerkraadsbesluit

 DATUM VIR DIENSAANVAARDINGOnderhandelbaar vanaf 15 Augustus 2017

 Die geskikte kandidaat moet  hul volledige CV aan die ondergenoemde e-pos adres stuur:

 AANSOEKE:

Kandidate moet beskikbaar wees vir onderhoude.

SLUITINGSDATUM VIR AANSOEKE:   Vrydag 11 Augustus 2017 om 12:00.

 

Die kerkraad behou die reg voor om nie ‘n aanstelling te maak uit die aansoeke nie.