GEMEENTEPROFIEL

 • Die NG Gemeente Melkbosstrand is ‘n kultureel en spiritueel gediversifiseerde plattelandse gemeente met ongeveer 1 350 belydende- en 374 dooplidmate.
 • Die gemeente is in 1983 gestig en vorm deel van ‘n dinamiese kusgemeenskap wat ongeveer 30 km vanaf die middestad van Kaapstad geleë is.  Die gemeente vorm deel van die Ring van Kaapstad en is saamgestel uit werkende jong volwassenes, gesinne met voorskoolse-,  skoolgaande -en naskoolse kinders sowel as werkende en afgetrede senior lidmate met uiteenlopende spirituele oriëntasies.

LERAARSPROFIEL

 • Roepingsgedrewe geestelike leier.
 • Sterk leierseienskappe
 • Skrifgetroue en geïnspireerde prediker.
 • Innoverende liturg wat vernuwing en variasie in eredienste kan inisieer.
 • ‘n Mens-mens wat met alle generasies goeie verhoudings kan bou en handhaaf.
 • In staat om kulturele en spirituele inklusiwiteit te inisieer.
 • Sensitiewe pastor met ‘n passie vir die geestelike versorging van oud en jonk.
 • Ervaring van en ‘n passie vir kleingroepbediening.
 • Bereid en in staat om vars uitdrukkings van die kerk in die gemeenskap te inisieer.
 • In staat om met ‘n gediversifiseerde leierspan in spanverband saam te werk.

WERKSPROFIEL

 • Ooreenkomstig die inhoud van Artikel 9 van die Kerkorde en die bedieningsvereistes van die gemeente.
 • Behuising: Behuisingstoelaag .
 • Diensaanvaarding:   September 2019

KANDIDATE

 • Gelegitimeerdes van die NG Kerk verkieslik tussen 40 – 50 jaar oud.

VERGOEDINGSPAKKET

 • Volgens Sinodale skale van die Wes-Kaap

AANSOEKE

 • ‘n CV van maksimum drie bladsye met drie referente tesame met ‘n bondige dekbrief wat die aansoek vergesel.

Ingesluit hierby die volgende:

 • ‘n Paragraaf of twee oor die volgende gedagtes:

–  In die tyd waarin ons leef,  heers daar ‘n kultuur van…………………..

–  In hierdie tyd behoort die gemeente al meer te fokus op ………………..

–  Hierbinne sal ek die gemeente wil versorg en begelei deur  …………….

 • Rig aansoeke aan: Die Skriba,  NG Kerk Melkbosstrand,  11de Laan Melkbosstrand, 7441 /ngkmskriba@meb.co.za

NAVRAE

 • Kerkkantoor: (021) 553 2753 Dinsdag tot Donderdag (8:00 – 13:00) en Vrydae (08:00 – 12:00) of ngkmskriba@mweb.co.za
 • Sluitingsdatum vir aansoeke:    15 Maart 2019

KANDIDATE OP KORTLYS

 • Daar mag van die kandidate op die finale kortlys verwag word om ‘n persoonlike onderhoud met die Pre-Advieskommissie te voer en ‘n erediens waar te neem.

Die Kerkraad behou hom die reg voor om nie ‘n aanstelling uit die aansoeke te maak of die pos te vul nie.