Liewe Broers en Susters,

In die afgelope aantal weke het daar baie op die gebied van die landbou gebeur. Ons dink in die besonder aan die Nasionale Grondkonferensie, die vergaderings van die Landbou Produsente Organisasie, Landbou-Vooruitskouingskonferensie asook die Namibiese Landbou Unie.

Op die agtergrond is ook die Onteieningsgesprekke van grond in die RSA, asook heersende droogte op talle plekke.

In die lig hiervan rig die Moderamen van die NG Kerk in Namibië hom graag tot ons lidmate in die landbou, veral ons boere.

Die Moderamen:

  • spreek sy opregte waardering uit teenoor veral ons boere, maar almal in die landbousektor, vir hulle harde werk en volgehoue toewyding om hulle plek vol te staan in die land en in hulle onderskeie gemeenskappe. Dat hulle altyd positief bly ten spyte van soveel uitdagings, en dikwels onbeheerbare faktore. Dat hulle afhanklikheid van die Here opsigtelik is.
  • moedig almal in die sektor aan om voort te gaan om in diep afhanklikheid van die Here steeds voort te gaan om hulle onmisbare bydrae tot die ontwikkeling van hierdie sektor, en daarom volgehoue voedselsekuriteit moontlik te maak. Ons boere word geag van die beste in die wêreld.
  • bedank boere daarvoor dat hulle dit as deel van hulle roeping sien om die mense wat van hulle afhanklik is, veral arbeiders, se lewensomstandighede te verbeter, en hulle menswaardig te behandel. Waar daar leemtes mag wees, moedig ons hulle aan om dit as ‘n uitdaging te aanvaar, om dit te verbeter.
  • vra die samewerking van almal in die sektor om nie negatiewe en afbrekende uitsprake oor sosiale media te duld nie. Dit skaad almal in die sektor se beeld, en breek eerder verhoudinge af as om dit op te bou. Dit lei ook tot onbillike veralgemenings ten opsigte van die boeregemeenskap.
  • versoek ook almal in die sektor om in hulle sosiale omgang, byvoorbeeld by die braaivleisvure, hulle te weerhou van negatiewe en verdelende gesprekke.
  • wys almal in die landbou op die baie positiewe dinge wat daar op die terrein van die landbou na vore gekom het, ten spyte van die uitdagings. Bou daarop voort, en bou so saam aan die toekoms van ons almal, en veral ons nageslag.

Laat ons geloof in Jesus Christus, en die lewensstyl wat daaruit voortspruit altyd vir almal sigbaar wees, soos ‘n lig op ‘n berg.

Dr. André Olivier
Voorsitter van die moderamen
Aranos

29 Oktober 2018