Advertensie/Bekendmaking van vakature:

Die Diensverhoudingekommissie (DVK) van N G Kerk, Oostersee maak bekend dat hul aansoeke inwag vir die vakature van Saakgelastigde en Gemeentekoördineerder.  Skriftelike aansoeke moet gerig word aan: Die Voorsitter, DVK, N G Kerk Oostersee, en ingedien word by die Pastorie (Frieslandstraat 67, Oostersee) teen nie later nie as 20 Augustus 2019.  Aansoeke kan ook per epos gerig word aan: juriehattingh@hotmail.com.  Aansoeke moet ‘n verkorte CV insluit met ‘n volledige werksgeskiedenis.

Aansoekers moet hul eie vervoer hê en beskikbaar wees om diens te aanvaar teen nie later nie as 1 Oktober 2019. Hierdie persoon is verantwoordelik vir die Administratiewe, Sekretariële en Finansiële take, asook sekere bestuursverantwoordelikhede in die Kerkkantoor.

Aansoekers moet ‘n toegewyde Christen wees, uitstekende menseverhoudings kan handhaaf, oor die nodige bestuursvaardighede beskik om die omvattende pos te beklee, asook sekretariële en finansiële/rekenkundige kennis en ondervinding hê, vaardig wees met Word, Excel, PowerPoint en Pastel (of ‘n soortgelyke rekenkundige pakket).

Vir meer besonderhede oor die pos, kontak Jurie Hattingh – 082 348 4076.