Die moderamen van die Sinode van Wes-Kaapland is bewus van uiteenlopende standpunte van gemeentes en Watermerk2lidmate tov die debat oor selfdegeslagverhoudings. Die moderamen is ook sensitief vir die gevoelens van mense wat op watter wyse ook al deur besluite hieroor ontwrig word.

In die voortgaande gesprek sal die uiteenlopende standpunte gerespekteer word en sal daar nie van gemeentes verwag word om standpunte in te neem en reëlings te tref waarvan die Heilige Gees hulle nie oortuig het nie. Dit geld vir gemeentes aan beide kante van die gesprek.

In die lig hiervan het die moderamen die volgende besluit geneem:

Die moderamen
1. is deeglik bewus van uiteenlopende standpunte rondom die 2016-besluit van die buitengewone Algemene Sinode oor dieselfdegeslagverhoudings;
2. besluit om die proses van voortgesette besinning oor dieselfdegeslagverhoudings in gemeentes en ringe aan te moedig en te fasiliteer sodat ingeligte besluitneming uiteindelik moontlik is;
3. besluit om in ooreenstemming met die 2016-besluit nie standpunte op gelowiges en gemeentes af te dwing waarvan die Gees hulle nie oortuig het nie;
4. besluit om aan gemeentes en kerkrade wat deur die Gees gelei voel om nie onderskeid te maak tussen hetero- en homoseksuele lidmate en ampsdraers nie, die ruimte daarvoor te laat; en
5. besluit die moderatuur moet die moderamen teen Maart 2018 dien met ‘n gefundeerde voorstel ivm dieselfdegeslagverhoudings wat via die moderamen na die volgende sinodesitting kan gaan.

 

Charl Stander
Skriba: Moderatuur

14 Maart 2017