As Christene het ons ‘n unieke roeping en doel in hierdie wêreld. Ons is geroep om die lig van Christus te wees en sy liefde en genade in elke aspek van ons lewens te weerspieël. Wanneer ons hierdie roeping omarm, ontdek ons die ware vreugde en vervulling wat slegs Hy kan bied.

Ons roeping as Christene is ‘n pad van liefde en diens, wat ons lei om die lig van Christus te weerspieël in alles wat ons doen.

Jesus gee vir ons lewe en Hy nooi ons uit om in sy voetspore te volg. Om sy hande en voete op aarde te wees; om sy boodskap van liefde, hoop en verlossing met ander te deel. Wanneer jy jou roeping as Christen omhels, leef jy met ‘n doel wat groter is as jyself.

Die groot gebod: Liefde vir God en ons naaste

Die kern van ons roeping vind ons in die woorde van Jesus in Matteus 22:37-39: “Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelykstaan: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.”

Hierdie gebod roep ons op tot ‘n lewe van liefde – liefde vir God en liefde vir ons medemens.

Liefde vir God beteken om ons lewens te rig op sy wil en om ‘n diep, persoonlike verhouding met Hom te koester. Dit beteken om in sy teenwoordigheid te leef, sy Woord te bestudeer en in gebed met Hom te kommunikeer.

Om God met ons hele hart lief te hê, beteken om ons diepste emosies en begeertes op Hom te rig. Dit beteken om God eerste in ons lewens te stel en om elke aspek van ons bestaan te rig op sy wil en liefde.

Wanneer ons God liefhet met alles wat ons is, word ons lewens immers ‘n weerspieëling van sy liefde. Om Hom met ons hele siel lief te hê, vereis ‘n geestelike verbintenis en ’n aktiewe soeke na sy stem in ons lewe. Om Hom met ons hele verstand lief te hê, vra dat ons ons denke en begrip aan Hom ondergeskik stel sodat ons sy wysheid en waarheid kan soek en uitleef.

Liefde vir ons naaste beteken om omgee, vriendelikheid en deernis aan almal te betoon, veral aan diegene wat in nood is.

Diensbaarheid

Diensbaarheid is die praktiese uitdrukking van ons liefde. Jesus het die volmaakte voorbeeld van diensbaarheid gestel toe Hy sy dissipels se voete gewas het en gesê het: “Ek het vir julle ‘n voorbeeld gestel, sodat julle kan doen soos Ek aan julle gedoen het” (Johannes 13:15). Om te dien soos Jesus beteken om ons eie belange opsy te skuif en ander se behoeftes eerste te stel.

Ons kan op talle maniere dien – deur ons tyd, gawes en hulpbronne te gee. Dit kan beteken om ‘n vriend in nood te ondersteun, betrokke te raak by gemeenskapsprojekte of eenvoudig ‘n hand van vriendskap en bemoediging uit te reik. Elke daad van diens, hoe klein ook al, dra by tot die bou van God se koninkryk hier op aarde.

‘n Roeping tot vrede en geregtigheid

As Christene is ons ook geroep om ambassadeurs van vrede en geregtigheid te wees. In Matteus 5:9 sê Jesus: “Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word.”

Ons roeping sluit dus in om aktief te werk vir geregtigheid en om op te staan teen onregverdigheid en onderdrukking. Dit vereis moed en toewyding, maar dit is ‘n noodsaaklike deel van ons roeping om die liefde en regverdigheid van God aan die wêreld te openbaar.

Ligdraers in die wêreld

Ons roeping sluit ook in om getuies van Christus te wees. In Handelinge 1:8 sê Jesus: “Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees… tot aan die einde van die wêreld.”

Om ‘n getuie te wees, beteken om ons geloof in Christus te deel, deur woorde en dade. Dit beteken om ons lewens so te lei dat ander die liefde van Christus deur ons kan sien.

‘n Gebed vir ons roeping

Here, gee ons die moed en die krag om ons roeping as Christene na te volg.
Help ons om U lief te hê met ons hele hart, siel en verstand,
en om ons naaste lief te hê soos onsself.
Gee ons ‘n dienende hart en ‘n vasberadenheid om vir vrede en geregtigheid te werk. Maak ons getroue getuies van u liefde en waarheid.

Amen.

Mag ons, deur ons roeping as Christene, die wêreld ’n beter plek maak. Deur in die voetspore van Jesus te volg, kan ons die lig van God se liefde bring waar daar duisternis is en hoop bring waar daar wanhoop is. Ons roeping is nie net ‘n plig nie, maar ‘n voorreg en ‘n seën, gelei deur die ewige liefde van ons Heer en Verlosser.