DIE IMPAK VAN BOELIE OP KINDERS EN JONGMENSE

PRAKTIESE EN PASTORALE RIGLYNE

PASTORALE BERADINGSKURSUS – SATERDAG 3 NOV 2018

POTCHEFSTROOM

Prof Wentzel Coetzer 

Die probleem rondom boelie het die afgelope aantal jare al meer aktueel geraak in ons skole. Namate die Internet al meer prominent begin raak het, het daar ook ‘n al groter skuif begin plaasvind vanaf fisiese boelie na kuberboelie toe. Navorsing toon aan dat 88% van tieners wat gebruik maak van sosiale media by geleentheid waargeneem het hoedat daar soms wreed en gemeen gereageer word via sosiale netwerke. 15% het aangedui dat hulle persoonlik kuberboelie ervaar het gedurende die voorafgaande 12 maande. 32% van die leerders aangedui dat hulle by geleentheid onderweg skool toe, of by die skool deur ‘n ander leerder geslaan is. In die literatuur is daar ook verskeie voorbeelde van kinders wat reeds hul eie lewens geneem het as gevolg van treitering en boelie, hetsy fisies of via die Internet.

Teen hierdie agtergrond word daar in hierdie kursus gefokus op aspekte soos die volgende:

  • Aktualiteit binne SA – statistieke en omvang
  • Motiewe en aanleidende redes tot boelie
  • Kenmerke van die tipiese teiken
  • Kenmerke van die tipiese boelie
  • Indien jou kind die boelie is
  • Praktiese riglyne – voorgestelde model vir elke skool
  • Pastorale riglyne 

Plek: Studente Hervormde Kerk – Silwerstr. 19, Potchefstroom (net langs klein kragstasie)

Datum: Saterdag 3 November 2018

Tyd: 08:00 – 13:00

Akkreditering: Vyf  VBO-punte – asook CPSC-punte

GPS-koördinate: Suid: 26.41.590 –  Oos: 27.5.079

Koste: R250 pp (egpare: R350; studente: R150)

Handleiding te koop – opsioneel: R180 (posgeld: R60 ekstra)

Om te bespreek: U moet vooraf die nodige fooie inbetaal by:

Capitec spaar rek: 1487438425 – takkode: 470010

Rek naam: Prof WC Coetzer (bevestig dan asb daarna per e-pos)

Navrae: 083 660 0409 of 082 577 8810 of e-pos: wentzelc@gmail.com

Alle inligting is ook beskikbaar by https://www.wentzelcoetzer.org/index.php/af/kursusse