Administrasie

De Langestraat 5 / Pastoriestraat 11, Bellville | kaapkerkadmin.co.za

Saakgelastigde: Ds Bossie Minnaar Tel: 021 957 7104
Sel: 083 270 5211
bossie@kaapkerk.co.za
Bestuurder Menslike Hulpbronne: Mnr Kenny Raats Tel: 021 957 7104
kraats@kaapkerk.co.za
Sekretaresse Saakgelastigde/Bestuurder Menslike Hulpbronne: Me Elmien Theron Tel: 021 957 7104
ngkadmin@kaapkerk.co.za
Ontvangs en skakelbord: Me Dawn Erasmus Tel: 021 957 7100
ontvangs@kaapkerk.co.za
Bestuurder: Kommunikasie: Me Marieta Visagie Tel 021 957 7195
kommunikasie@kaapkerk.co.za
Kommunikasiebeampte: Me Salomi Steenkamp Tel 021 957 7118
media@kaapkerk.co.za
Bestuurder Finansies: Me Annerina Viljoen  Tel: 021 957 7108
aviljoen@kaapkerk.co.za
Finansiële Beampte: Me Hannelie Strydom Tel: 021 957 7111
hstrydom@kaapkerk.co.za
Rekenmeester Salarisse & Studielenings: Me Ingrid van Eck Tel: 021 957 7107
ivaneck@kaapkerk.co.za
Administratiewe Beampte Medies: Me Christine Lombard Tel: 021 957 7106
medies@kaapkerk.co.za
Administratiewe Beampte Predikante Pensioenfonds: Me Elodie van der Walt Tel: 021 957 7115
pensioen@kaapkerk.co.za
Rekenmeester Predikante Pensioenfonds: Me Stephanie van der Merwe Tel: 021 957 7116
svdmerwe@kaapkerk.co.za
Faktotum: Mnr Johan van Zyl Tel: 021 957 7164

Arbeidsbediening

De Langestraat 5 / Pastoriestraat 11, Bellville | arbeidsbediening.co.za

Bestuurder: Me Carin Brink Tel: 021 952 1531 / Sel: 083 651 9515
cbrink@kaapkerk.co.za
Administratiewe assistent: Me Lene November Tel: 021 952 1531
impak2@kaapkerk.co.za

Diaconia

De Langestraat 5 / Pastoriestraat 11, Bellville | www.diaconia.co.za

NG Kerk Predikant in Sinodale Diens: Ds Nioma Venter Tel: 021 957 7110
nioma@kaapkerk.co.za
VG Kerk Predikant in Sinodale Diens: Ds Sean Esterhuizen Tel: 021 957 7175
sean@kaapkerk.co.za
Sekretaresse: Me Ria Koen Tel: 021 957 7109
diakonia@kaapkerk.co.za
VKO-koördineerder: Me. Isabella de Kock Tel: 021 957 7113
omgee@kaapkerk.co.za
SmartStart Coach: Me. Nicola Vermeulen Tel: 021 957 7188
nicola@kaapkerk.co.za
Nal’ibali: Mnr. Righardt le Roux Sel: 071 485 75457
righardt@nalibali.org

Badisa

De Langestraat 5 / Pastoriestraat 11, Bellville | www.badisa.org.za

Oorgangsbestuurder: Mev. Christine Quickfall Tel: 021 957 7161
info@badisa.org.za
Sekretaresse – Hoof Uitvoerende Beampte: Mev. Louise Rauch Tel: 021 957 7161
info@badisa.org.za
Direkteur Maatskaplike Dienste: Me. Ronel van Zyl Tel: 021 957 7133
rvanzyl@badisa.org.za
Sekretaresse – Direkteur Maatskaplike Dienste: Me. Lettie Majiedt  Tel: 021 957 7133
mw@badisa.org.za
Direkteur Fondswerwing en Bemarking: Me. Annemarie Bezuidenhout  Tel: 021 957 7130
info@badisa.org.za

Bediening aan Anderstaliges en die Jode

Kontak: Me Cecilia Burger Tel: 021 422 4841
simchaministry@gmail.com

Gemeentebegeleiding

Noordwal-Wes 1, Stellenbosch | www.communitas.co.za

PSD: Ds Gielie Loubser Tel: 021 808 9293
gielie@sun.ac.za
Sekretaresse: Me Mathilda du Pisanie Tel: 021 808 3265
mdup@sun.ac.za

Gemeente-ontwikkeling en Kerklike Samewerking

Noordwal-Wes 1, Stellenbosch | www.communitas.co.za/taakspanne/gks

Nuwe Geloofsgemeenskapontwikkeling (NGGO): Vakant Tel: 021 808 3265
mdup@sun.ac.za

Getuienisaksie

KGA Kommunikasie: kgakommunikasie@kaapkerk.co.za | De Langestraat 5 / Pastoriestraat 11, Bellville | www.kga.org.za

Sekretaresse: Me Dawn Erasmus Tel: 021 957 7184
kga2@kaapkerk.co.za
Streekbestuurder Afrika Ekumene: Dr Kobus Odendaal Tel: 021 957 7179
missio@kaapkerk.co.za
Streekbestuurder Arbeid: Me Carin Brink Tel: 021 952 1531
cbrink@kaapkerk.co.za
Bestuurder Oos-Kaap: Vuyani Minya Sel: 074 651 0268
vminya2@gmail.com
Persoonlike Assistent: Me Mickey Bouwer Tel: 021 957 7204
kga1@kaapkerk.co.za
Administratiewe Beampte: Me Hylie Enslin Tel: 021 957 7187
henslin@kaapkerk.co.za

Goeie Hoop Behuisingmaatskappy (GHBM)

De Langestraat 5 / Pastoriestraat 11, Bellville

Besturende Direkteur: Mnr Marius Wethmar Tel: 021 957 7170
ghbm@kaapkerk.co.za
Pensioene/Finansies: Me Antoinette Joubert Tel: 021 957 7171
ajoubert@kaapkerk.co.za

Jeug en Familie

Noordwal-Wes 1, Stellenbosch | www.communitas.co.za/taakspanne/jeug-familie

Predikant in Sinodale Diens: Ds Anriëtte de Ridder Tel: 021 808 9050
anriette@sun.ac.za
Sekretaresse Jeugkantoor: Mev. Ronelle de Graaf Tel: 021 808 9050
jeug@sun.ac.za

Kantoor van die Moderatuur

De Langestraat 5, Bellville | www.kaapkerk.co.za

Moderator: Ds Nelis Janse van Rensburg : Moderator Tel: 021 957 7155
cjrens@telkomsa.net
Sekretaresse: Me Sanet Gunter : Secretary Tel: 021 957 7155
skriba@kaapkerk.co.za
Skriba van die moderatuur: Ds Charl Stander : Scribe Sel: 084 234 1155
skriba@kaapkerk.co.za

Kerklike Opleiding

Noordwal-Wes 1, Stellenbosch | www.communitas.co.za

Predikant in Sinodale Diens: Dr Frederick Marais Tel: 021 808 3265
jfm@sun.ac.za
Sekretaresse: Me Amanda van Niekerk  Tel: 021 887 6819
toerusting@sun.ac.za
Sekretaresse VBO: Me Wilma le Roux  Tel: 021 808 3624
wler@sun.ac.za

Predikantebegeleiding

Noordwal-Wes 1, Stellenbosch | www.communitas.co.za

Predikant in Sinodale Diens: Ds Theunis Botha Tel: 021 808 9098
pastor@sun.ac.za
Sekretaresse: Mev Adrienne Bester Tel: 021 808 3382
bestera@sun.ac.za

Sentrum vir Publieke Getuienis

De Langestraat 5, Bellville | http://www.kga.org.za/wp/taakspan-publieke-getuienis/

Predikant in Sinodale Diens: Dr Braam Hanekom Tel: 021 957 7202
braam@kaapkerk.co.za
Sekretaresse: Me Danelle Jordaan Tel: 021 957 7202
spg@kaapkerk.co.za

Teologiese Navorsing

Noordwal-Wes 1, Stellenbosch | http://www.communitas.co.za

Predikant in Sinodale Diens: Dr Pieter van der Walt Tel: 021 808 9138
pietervdw@sun.ac.za
Sekretaresse: Me Amanda van Niekerk  Tel: 021 808 9138
toerusting@kaapkerk.co.za

Vrouebediening

Noordwal-Wes 1, Stellenbosch | www.vroueweskaap.co.za

Uitvoerende bestuurder: Ankia du Plooÿ Tel: 021 808 9060
ngkvroue@sun.ac.za