Die openingskonferensie van die Andrew Murray Sentrum vir Spiritualiteit het saamgeval met die bevestiging van Elna Mouton in die kapel asook die feestelike openingsdinee.

Die tema was Gewortel in Christus: Bly in my soos Ek in julle. Die konferensie het nie net gehandel oor die invloed van Andrew Murray en die Murrays in Afrika nie, maar ook oor die vraag hoe die verskeidenheid van dinge waarmee ons in die sinode besig is, verband hou met die werklikheid dat ons gewortel is in Christus.

Die aanbiedings en gesprekke het alles plaasgevind binne die ritme van die kapel, waarheen almal drie maal per dag gegaan het om stil te word en die lewende Christus te aanbid. Behalwe vir die agtien wegbreeksessies, wat oor twee dae oor ‘n wye verskeidenheid van onderwerpe aangebied is, is daar geluister na sewe treffende aanbiedinge deur Marius Nel, Mary-Anne Plaatjes van Huffel, Denise Ackerman, Margaret Blackie, Coenie Burger, Lisel Joubert en Isabel Murray asook Jurgens Hendriks met sy Netact span, Martin Pauw, Chatha Msangaambe, Christopher Munikwa en Kobus Odendaal.

Dwarsdeur die konferensie is krities en gelowig nagedink oor die implikasies van die goeie nuus van die evangelie vir ons kerkwees in die konteks waarin ons leef. Marius het konferensiegangers geprikkel met sy beskrywing van watter rol die Bybel speel in ons ontmoeting met God. Denise het gepraat oor die waarde van geestelike begeleiding vir predikante en het ook die potensiaal van ‘n mooi herlewing in die NG Kerk onderstreep. Margaret het die betekenis van geestelike oefeninge verduidelik soos beoefen deur Ignatius van Loyola. Coenie het gewys op die oortuiging van vele Calvyn-navorsers vandag dat die neo-Calvinisme Calvyn se klem op ons intieme vereniging met Christus misgekyk het. Mary-Anne het gepraat oor Andrew Murray as ekumeniese teoloog. Isabel het oorspronklike briewe van die Murrays voorgelees en Lisel het gewys hoe elke vertolking van die goeie nuus in ‘n baie konkrete konteks gedoen word. Martin het die vergete geskiedenis van die sendingbeweging waarin die Murrays so ‘n groot rol gespeel het vir ons afgestof. Teen die einde van die konferensie is “die sirkel voltooi” toe Chatha van Malawi en Christopher van Zimbabwe vurig praat oor hoe die Murrays die goeie nuus van die evangelie na hulle lande en gemeenskapppe geneem het, en toe ook hulle visie gedeel het om in die toekoms groepe mense na die sentrum te bring vir stilword, refleksie en studie – hier waar hulle geestelike wortels lê.

Daar lê ‘n opwindende tyd voor van bande optel en van nuwe interpretasie en innovering. Ons is dankbaar vir ‘n geseënde en onvergeetlike AMSS openingskonferensie. Ons het ervaar hoe hart en denke bymekaarkom.

Pieter van der Walt

Februarie 2019

Kapel met refleksiepoel

Kapelmeester Elna Mouton in haar spesiale toga en stola gemaak deur Amanda van Nierkerk van die Kuratorium.