Predikante in Sinodale Diens (PSD’s)

Die afkorting PSD staan vir Predikant in Sinodale Diens. Dit verwys dus na ‘n predikant wat voltyds of deeltyds in diens van die sinode is.

Sommige PSD’s is slegs vir ‘n gedeelte van hulle tyd in diens van die sinode, terwyl hulle vir die res steeds in (byvoorbeeld) ‘n gemeente werksaam is. Die PSD: Ondersteuningsdienste (Saakgelastigde) is byvoorbeeld vir 50% van sy tyd in diens van die sinode en vir 50% in diens van die Predikante Pensioenfonds (PPF) vir die vier sinodes (Noord-, Oos-, Wes-Kaapland en ook KwaZulu-Natal). Sommige PSD’s is gekoppel aan die VGK en ander aan die NGK.

Interessantheidshalwe: om stemreg by ‘n sinodesitting te hê, moet so ‘n PSD steeds aan ‘n gemeente gekoppel wees. So nie, woon hy/sy die sinodesitting as waarnemer by waar nodig.

Die PSD’s maak deel van die moderamen uit.

 


Theunis Botha
Predikante-
begeleiding

 

DeRidderAnrietteweb-150x150Anriëtte de Ridder
Jeug- en Familiebegeleiding

 

EsterhuizenSean4-150x150Sean Esterhuizen
Diaconia (VGKSA)

 

HanekomBraamBraam Hanekom
Publieke Getuienis

 

 

André Agenbag
Gemeentebegeleiding

 

MaraisFrederickFrederick Marais
Toerusting en Navorsing

 

Daniël de Wet
Getuienisaksie
Familie Ekumene

 

Stephen Pedro
Getuienis in & deur Gemeentes (60%) en NGGO (40%)

 


Pieter van der Walt
Teologiese Navorsing

 


Nioma Venter
Diaconia

 


Navrae rakende predikante:

Kontak Adrienne Bester (Predikantebegeleiding) by bestera@kaapkerk.co.za of 021 808 3382

Kontak Andrew Kok (Bestuurder: Argief) by argief@kaapkerk.co.za of 021 882 9923

Kontak Elmien Theron (kantoor van die saakgelastigde) by ngkadmin@kaapkerk.co.za of 021 957 7104

Rig navrae rakende die bevoegdheid (“status”) van predikante aan die Algemene Bevoegdheidsraad: Annari du Plessis, bevoegdheid@ngkerk.org.za of 012 342 0092.

Meer inligting oor die werksaamhede en rol van die onderskeie PSD’s is in die volgende video’s:

Diaconia – Nioma Venter
Gemeentebegeleiding – André Agenbag
Getuienisaksie – Daniël de Wet
Predikantebegeleiding – Theunis Botha
Predikante Pensioenfonds
Publieke Getuienis – Braam Hanekom
Saakgelastigde – Stephan Pretorius
Seminarium
Teologiese Opleiding – Frederick Marais

Communitas het hulle 10e verjaardag op Vrydag 15 September 2017 op Stellenbosch gevier. Hier is vlnr Gielie Loubser, Pieter van der Walt, Eddie Orsmond, Theunis Botha, Anriëtte de Ridder, Frederick Marais en Ankia du Plooy.