Sinodale Koördineringspan (SKS)

Die werk van die Sinode van Wes-Kaapland se vyf diensgroepe word deur ’n Sinodale Koördineringspan (SKS) gekoördineer en ondersteun.

Visie:

Die SKS help diensgroepe om gemeentes as gestuurdes van Jesus te begelei om regverdige en helende geloofsgemeenskappe te wees wat meewerk tot florerende gemeenskappe.

Lede: 

Diensgroepkoördineerders:
Dr. Frederick Marais (Voorsitter en Diensgroepkoördineerder: Toerusting en Navorsing)
Ds. Nioma Venter (Diensgroepkoördineerder: Diaconia)
Dr. Kobus Odendaal (Diensgroepkoördineerder: Getuienisaksie)
Dr. Theunis Botha (Diensgroepkoördineerder: Gemeentebegeleiding)
Ds. Bossie Minnaar (Diensgroepkoördineerder: Ondersteuningsdienste)

Diensgroepvoorsitters:
Ds. Heerden van Niekerk (Diensgroepvoorsitter: Toerusting en Navorsing)
Ds. Jampie Nel (Diensgroepvoorsitter: Diaconia)
Ds. Danie Möller (Diensgroepvoorsitter: Getuienisaksie)
Ds. Bossie Muller (Diensgroepvoorsitter: Gemeentebegeleiding)
Ds. André Agenbag (Diensgroepvoorsitter: Ondersteuningsdienste)

Moderamenverteenwoordigers:
Ds. Christo Benadé
Ds. Riaan de Villiers

Kontak die sekretaresse van die moderatuur, Lisa Human, by skriba@kaapkerk.co.za of 021 957 7155 met navrae.