Aan die hand van Matteus 8: 18-23 het die Sinodale Koördineringspan die tema Volg Jesus met Waagmoed vasgelê vir Sinode 2019.  Volgens Theunis Botha van Gemeentebegeleiding vra volgelingskap van Jesus dapperheid.

“Dit eis dat gewaag moet word, om uit te tree uit die bekende en die gemaklike en voorkeurposisies.  Dit dwing elkeen tot broosheid; dit roep op om God te vertrou; dit skep ‘n verwagting en hoop en spoor aan tot ‘n verbintenis in kreatiwiteit,” skryf Theunis.

Met die opdrag om die tema, spiritualiteit, ritme en style van die sinode te beplan, is die taakspan gelei na ’n artikel geskryf deur Henri Nouwen rakende sweekstokartieste. Dit handel oor die waagmoed en vertroue van hierdie atlete tydens hulle optrede hoog in die lug.

Die kritiese punt vir ‘n sweefstokakrobaat is om te weet wanneer om te laat los. Daar is soveel in spel – tydsberekening, sinkronisering, aanvoeling en die presensie van die ander. Met die los van die swaai ontstaan daar ‘n leegte, ‘n lugleegte… gevul met onsekerheid, maar ook misterie. Dit vra dapperheid… dit vra dat die onsekerheid omhels moet word.  Dit vra waagmoed om te los, maar dit is dan juis in hierdie leegte, hierdie splitsekonde-moment wat volg, voordat die een wat vlieg in die hande van die een wat vang land, dat die magiese van die ‘sweef’ gebeur.

Daar is dan op die logo van die twee sweefstokakrobate besluit.  Die twee figure in die logo simboliseer die twee akrobate in die moment van die leegte – die een wat sweef en die een wat vang. As dissipels en as kerk van Christus word ons op hierdie dag en datum opgeroep om te waag, om dapper te wees  – om God se roepstem te hoor en die swaai te los; om óns selfversekerdheid en gemaksones te los en die toekoms in te vlieg. Dit mag die uitdaging van ons tyd wees, dalk nou meer as ooit tevore, dat ons as kerk vrymoedig moet wees, regop staan en waag in ons volgelingskap. God is reeds daar. Daarom vloei die V in die logo uit die as van die kruis.

Theunis Botha

April 2019