Sisonke Dienssentrum is ‘n program van Badisa, ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk [Wes-Kaapland] en VGKSA [Kaapland]. Aansoeke van entoesiastiese, verantwoordelike en gemotiveerde persone word vir hierdie betrekking ingewag.

Die aangewese kandidaat sal regstreeks aan die Bestuur verslag doen en verantwoordelik wees vir die volgende:

 Die bestuur van die Dienssentrum om sodoende ‘n volhoubare program daar te stel wat die behoeftes van ouer persone in die gemeenskap aanspreek
 Die opstel en bestuur van die Sentrum finansiële begroting
 Finansiële administrasie
 Gehalteversekering
 Bestuur en ontwikkeling van personeel en vrywilligers
 Fondswerwing en bemarking
 Administrasie
 Skakeling met lede, beheerraad, gemeenskap en relevante rolspelers

Vereistes: Die suksesvolle kandidaat moet rekenaarvaardig wees, oor ‘n bestuurslisensie beskik en Xhosa magtig wees.

Aanbevelings: Die ideale kandidaat moet goeie menseverhoudinge kan handhaaf en moet ‘n goeie organiseerder wees.

Rig ‘n volledige CV, en dui aan vir watter pos u aansoek doen, voor 30 Augustus aan:

Die Direkteur: Menslike Hulpbronne
Privaatsak X8
Bellville
7535
E-pos: mhb@badisa.org.za