Hier is die bankbesonderhede van die sentrale rampfonds:    

Diaconia
Nedbank
Tjekrekening

Rekeningnommer  1135900337
Takkode 198765
Verwysing  Naam van individu/gemeente + Spesifiseer die spesifieke projek, bv. Piet Smit + Suid-Kaap brande; of NG Slanghoek + Wupperthal brand)