1 November 2018

Aan die leraars van gemeentes en voorsitters van kerkrade in die Sinode van Wes-Kaapland

Geagte suster/broer

U word hiermee nederig versoek om asseblief hierdie brief en meegaande dokument (sien later) noukeurig te lees en daarmee te handel.

Hierdie skrywe handel oor die Sinodale Taakspan vir Leer en Aktuele Sake (STLAS) se opdrag van die moderamen om die gesprek oor selfdegeslagverhoudings tydens die 2019-sinodesitting op ‘n verantwoordelike en inklusiewe wyse op die tafel te plaas.

Brief aan gemeentes en voorsitters van kerkrade – klik hier.

Dokument vir gesprek oor selfdegeslagverbintenisse – klik hier.

Bykomend tot die brief en meegaande dokument deel ons kerkrade/leierspanne se terugvoer op hierdie blad.

Reaksies en terugvoer vanuit gemeentes:

Gemeente A – klik hier

Gemeente B – klik hier

Gemeente C – klik hier

Gemeente D – klik hier

Gemeente E – klik hier

Gemeente F tot J – klik hier

Gemeente K tot O – klik hier

Gemeente P – klik hier

Gemeente Q – klik hier

Gemeente R – klik hier

Gemeente S – klik hier

Gemeente T tot X – klik hier

Gemeente Y – kliek hier

Gemeente Z – kliek hier

Gemeente AA – kliek hier

 

Navrae: Pieter van der Walt
PSD: Teologiese Navorsing
pietervdw@sun.ac.za