AAN AL DIE PREDIKANTE EN KERKRAADSVOORSITTERS IN DIE SINODE VAN WES-KAAPLAND

Watermerk2

Beste Kollega

Die moderatuur beplan ‘n aantal streeksbyeenkomste van 8 tot 16 Mei in ons sinodale gebied.

Die moderamen moet oor verskeie kontensieuse sake leiding gee in die sinode, maar wil dit nie sonder ‘n deelnemende gesprek met die predikante en leiers van gemeentes doen nie. Daarom wil ons baie graag hoor wat in die harte van die gemeentes in ons sinodale gebied leef. Daar gaan dus ruim geleentheid geskep word vir gesprek oor wat tans in gemeentes gebeur. Aan die ander kant wil die moderatuur by hierdie geleenthede ook terugvoer gee oor die werksaamhede van die sinode.

Om dit vir jou so gerieflik as moontlik te maak om dit by te woon, vind hierdie streekskonferensies op ses plekke in die sinodale gebied plaas:

 • Maandag 8 Mei: Caledon-Wes – 10:00
 • Dinsdag 9 Mei: Wellington-Oos12:30 (sien punt 6 hieronder)
 • Woensdag 10 Mei: Vanrhynsdorp – 11:00
 • Donderdag 11 Mei: Steenbokkieplaas/Beaufort-Wes – 10:30
 • Vrydag 12 Mei: George Tuinedal – 09:00
 • Dinsdag 16 Mei: Vredelust – 10:00

 

Neem asseblief ook van die volgende kennis:

 1. Jy is welkom om na enige van die byeenkomste te kom, wat ook al vir jou die gerieflikste is.
 2. Reiskoste kan geëis word vir die rit vanaf jou gemeente na die vergaderplek wat die naaste aan jou is.
 3. Elke byeenkoms sal ongeveer drie uur duur.
 4. Alhoewel hierdie brief aan predikante en kerkraadsvoorsitters gerig is, is ander gemeenteleiers ook welkom.
 5. Omdat daar by die byeenkomste verversings of ‘n ete sal wees, sal die ringsvoorsitters teen 20 April ‘n opname maak om getalle te bepaal.
 6. Hier is nog ‘n belangrike addisionele inligting:

Op Maandag 8 Mei en Dinsdag 9 Mei vind die Andrew Murray-gedenkkonferensie op Wellington plaas om die relevansie van dr Andrew Murray in die 21ste eeu ten opsigte van spiritualiteit, missionaliteit en onderwys te erken. Sprekers soos prof Vincent Brummer en dr Len Hansen sal optree. Volledige besonderhede sal later beskikbaar wees, maar intussen word alle predikante aangemoedig om die Dinsdagoggend program op Wellington by te woon. Na die oggendprogram is daar ‘n middagete vir diegene wat die streeksbyeenkoms (vanaf 12:30) bywoon. Veral predikante van die Skiereiland, Boland en Swartland word versoek om asseblief 9 Mei te reserveer om die dag op Wellington deur te bring.

Charl Stander
Skriba: Sinode van Wes-Kaapland
charl@parke.co.za / skriba@kaapkerk.co.za
021 957 7155 /082 234 1155