So tussen al die aanbiedings waaroor reeds berig is, het die Diensgroep vir Ondersteuningsdienste se verslae ook aandag gekry. Daarmee is feitlik die helfte van die Agenda (bladsy 158 tot 275 afgehandel).  Ondersteuningsdienste bestaan uit ses taakspanne:

  • Sinodale Taakspan vir die Argief
  • Sinodale Taakspan vir Diensverhoudinge
  • Sinodale Taakspan vir Eiendomme
  • Sinodale Taakspan vir Finansies en Administrasie
  • Sinodale Taakspan vir Kommunikasie
  • Regskommissie

Kry hier die Agenda van die sinodesitting en lees gerus al die verslae.

Argief – Bestuurder: Dr Andrew Kok

Andrew Kok

Die Argief speel ’n reuse rol om die verhaal van die kerk bekend te maak.  Die drie webwerwe van die Argief word druk besoek en help navorsers van oor die hele wêreld:

Acta (agenda, notules en reglemente van sinodes) – https://www.kerkargief.co.za/

Die Willie Jonker Digitale Argief – https://williejonker.co.za/

Beknopte geskiedenis van elke gemeente en predikante (nog in ontwikkeling) – https://www.gemeentegeskiedenis.co.za/

 

Diensverhoudinge – Bestuurder: Kenny Raats

Die sinode beskik oor ’n bekwame personeelkorps.  Die Menslike Hulpbron Diensburo lewer ’n uitgebreide diens – ook aan gemeentes.

 

Eiendomme – Voorsitter: Dirk van Niekerk

Die vergadering het kennis geneem van die bedrywige termyn van die Taakspan vir Eiendomme:  Die Andrew Murray Sentrum vir Spiritualiteit is ontwikkel, die Kweekskool se dak en brandmure is opgeknap, die NG Kerksentrum in Bellville is opgeknap

Annerina Viljoen

Finansies en Administrasie:  Bestuurder: Annerina Viljoen  

Die vergadering het met dank kennis geneem van die sinode se finansies.  Die vergadering het ook saamgestem dat die sinodale aandeel formule, wat ongeveer 5% van gemeentes se inkomste (na sekere aftrekkings) ’n billike en volhoubare aanslag is.  Die vergadering het ook stem dik gemaak oor die getal afgevaardigdes wat baie laat eers kennis gegee het dat hulle nie meer kom nie.  Dit mors ’n klomp geld aangesien die koste (vir etes, slaapplek, druk van agendas, ensovoorts) reeds aangegaan is.  Die Saakgelastigde het die vergadering dus maar uitgenooi om twee porsies te eet om minstens goeie waarde uit die koste te kry!

Die vergadering het ook kennis geneem dat die groei in sinodale aandeel en die verwagte uitgawes nie met mekaar verband hou nie.  Die sinode sal dus moet besnoei.

Kommunikasie – Bestuurder: Ronelda Visser

Die vergadering verwelkom die nuwe bestuurder in die kommunikasiekantoor:  Ronelda Visser.  Sy het Marieta Visagie opgevolg nadat Marieta aan die einde van 2018 uitgetree het.

Regskommissie – Aktuarius: Ds Charl Stander

’n Magdom reglemente is aangepas en deur die vergadering goedgekeur.  Van die belangrikste wysigings is die vereiste om aan geslagsgelykheid aandag te gee.

 

Kry die Agenda van die sinodesitting hier en lees gerus al die verslae.