Die Tussenkerklike Raad (TKR) is ‘n ekumeniese forum waar die NG Kerk, die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika en die Gereformeerde Kerke in SA verteenwoordig word. Die TKR het op 15 Februarie 2017 in Pretoria vergader en die volgende getuienis teenoor owerheid en onderdaan opgestel.

Lees die volledige mediaverklaring oor misdaad as pdf-dokumentklik hier.

Die drie kerke word verteenwoordig deur dr Gustav Claassen (NG Kerk, alg sekretaris); dr Wouter van Wyk (NHK, sekretaris: kommunikasie) en ds Cassie Aucamp (Geref Kerk, voorsitter: deputate ekumenies)

TKR

TussenkerklikeRaad