udm-opskrig

Geagte kollegas

Die Algemene Sinode van 2015 se besluit oor selfdegeslagverbintenisse het buitengewoon baie kommentaar uit die kerk ontlok (meer as 600 bladsye). Daarom is daar die afgelope week ’n buitengewone vergadering van die Algemene Sinode gehou en na die kommentaar geluister en ’n nuwe besluit geformuleer. Uit hierdie kommentaar en debatte tydens die vergadering is dit duidelik dat die kerk diep verdeel oor hierdie saak is en dat dit na alle kante gepaard gaan met diep worsteling en nadenke oor hoe die kerk hierdie netelige saak moet hanteer.

Dit is nodig om te onderstreep dat die Algemene Sinode nie hierdie standpunt op gelowiges en gemeentes afdwing waarvan die Gees gemeentes nie oortuig het nie. Daarom sê die sinode se besluit ook:

  • “dat ons altyd soekend moet bly na die waarheid van die evangelie tussen veelvuldige stemme en in ’n stukkende wêreld
  • dat gelowiges met diep oortuigings oor selfdegeslagverhoudings dikwels van mekaar verskil, en daarom moet hierdie soeke in ’n gees van luister, sensitiwiteit, smeking, dringendheid en verantwoordelikheid benader word
  • dat almal betrokke by die verskillende vertolkings erns maak met die Skrif en dat daar by almal ’n opregte begeerte is om God se wil te soek
  • dat die kerk die plek is waar almal omarm en die genade van Christus ontdek moet word.”

Dit beteken dus dat gemeentes wat ’n bepaalde standpunt hieroor ingeneem het, nie onder dwang is om hulle standpunt te wysig nie.

Die sinode het herbevestig dat ’n huwelik die veilige ruimte is waarbinne seksualiteit ten volle uitgeleef moet word, maar ook erkenning gegee aan die feit dat daar gay gelowiges is wat leef in burgerlike verbintenisse en wie se verhoudings getuig van die liefde en trou wat hoort by gelowiges.

Die sinode het onderstreep dat alle gelowiges, op grond van hulle doop en geloof in Christus, volwaardige lede van die liggaam van Christus is met toegang tot die volle lewe van die gemeente, insluitende die sakramente en al die ampte.

Die sinode het aan gemeentes die reg gegee om te bepaal wie mag dien in leiersposisies en bevestig dat dieselfde morele standaarde vir hetero- en homoseksuele gelowiges geld.

Ons besef dat hierdie besluit van die Algemene Sinode pyn en verwerping vir talle lidmate van ons kerk inhou: vir gay lidmate, ouers van gay kinders en duisende ander lidmate wie se harte breek vir die mense wat verwerp voel. Dit was duidelik sigbaar in die sinode dat daar ’n baie groot deel van die NG Kerk is wat gereed staan om gay gelowiges onvoorwaardelik te aanvaar en te omarm, wat nie hulle seksualiteit as ’n sonde beskou nie, maar wat hulle wil bystaan en vergesel op die pad om in alle opsigte as gelykwaardige kinders van God in die kerk te leef. Dit is toenemend duidelik dat die kerk steeds hiermee op reis is terwyl ons ’n meer en meer inklusiewe geloofsgemeenskap word, waar menswaardigheid, regverdigheid, heling en medelye deur almal beleef word.

Ons doen ’n beroep op gemeentes om met groot sensitiwiteit oor hierdie aangeleentheid met alle lidmate om te gaan.

Die onderstaande besluit moet nog redaksioneel versorg word, maar inhoudelik sal dit nie verskil nie.

BESLUIT

  1. Die Algemene Sinode besluit om die saak van selfdegeslagverhoudings met groot omsigtigheid te benader en om nie standpunte op gelowiges en gemeentes af te dwing waarvan die Gees die gemeentes nie oortuig het nie.
  1. Die Algemene Sinode

2.1.      herbevestig haar verbintenis aan die besluite van die Algemene Sinode van 2011 oor Skrifbeskouing, Skrifgesag, Hermeneutiek en Skrifuitleg.

“1. Die Algemene Sinode herbevestig die verklaring Skrifgebruik en Skrifgesag, soos aanvaar by die Sinode van              2004, as ’n eenvoudige en prinsipiële samevatting van die NG Kerk se Skrifbeskouing.

  1. Die Algemene Sinode wys daarop dat vir ’n meer volledige uiteensetting van die saak, die verslae soos goedgekeur in 1986 (getiteld Skrifgebruik en Skrifgesag), 1990 (Skrifberoep in Etiese Sake) en 2002 (Gesag van die Skrif) hiermee saam gelees behoort te word.”

(Vgl.: Notule Algemene Sinode 2011, bladsy 91)

2.2.      wys daarop dat die amptelike besluite van die Algemene Sinode oor Skrifgebruik en Skrifgesag nie gewysig is nie en steeds die geldende standpunt is.

 

  1. Die Algemene Sinode bely

3.1.      dat ons altyd soekend moet bly na die waarheid van die evangelie tussen veelvuldige stemme en in ’n stukkende wêreld.

3.2.      dat gelowiges met diep oortuigings oor selfdegeslagverhoudings dikwels van mekaar verskil, en daarom moet hierdie soeke in ’n gees van luister, sensitiwiteit, smeking, dringendheid en verantwoordelikheid benader word, wagtend op die leiding van die Heilige Gees.

3.3.      dat almal betrokke by die verskillende vertolkings erns maak met die Skrif en dat daar by almal ’n opregte begeerte is om God se wil te soek.

3.4.      dat die kerk die plek is waar almal omarm en die genade van Christus ontdek moet word.

 

  1.     Die Algemene Sinode

4.1.      beklemtoon dat geen mens minderwaardig behandel mag word nie, maar inteendeel dat met respek en liefde teenoor alle mense opgetree moet word. Ons erken die gelykwaardigheid van alle mense ongeag seksuele oriëntasie en verbind onsself opnuut tot die bevordering van die Godgegewe waardigheid van alle mense.

4.2.      roep alle lidmate en ampsdraers op om, ongeag seksuele oriëntasie, mekaar met die liefde van Christus te aanvaar.

4.3.      vra onvoorwaardelik vergiffenis waar persone met ’n homoseksuele oriëntasie nie soos hierbo behandel is nie

4.4.      herbevestig dat die huwelik deur God ingestel is as ’n heilige en lewenslange verbintenis tussen een man en een vrou en dat enige seksuele gemeenskap (dade) buite so ’n vaste formele huweliksverbintenis nie aan Christelike riglyne voldoen nie, maar erken die realiteit dat daar lidmate van dieselfde geslag in burgerlike verbintenisse is wat getuig van liefde en trou.

4.5.      bevestig dat die gesin as hoeksteen in ’n Christelike gemeenskap beskou word.

4.6.       is oortuig dat enige persoon wat die genade van die Here deelagtig is en Jesus Christus as Here bely, ongeag seksuele oriëntasie, ’n volwaardige lidmaat van die kerk is en as sodanig as ongesensuurde lidmaat volle toegang het tot al die ampte in die kerk.

4.7.      bevestig dat Kerkrade die reg behou om self te besluit wie in leiersposisies in die gemeentes mag dien, en kan nie verplig word om enige persoon wat in ’n selfdegeslag burgerlike verbintenis is, in diens te neem nie.

4.8.      besluit dat dieselfde Christelik-etiese standaarde met betrekking tot leer en lewe geld vir die legitimasie en ordening van alle persone, ongeag seksuele oriëntasie.

Ons maak hierdie besluit beskikbaar omdat dit vir baie lidmate belangrik is. Die notule waarin hierdie besluit bevat word moet egter nog goedgekeur word.

Charl Stander

Skriba van die Sinode (Namens die moderatuur)
084 234 1155 | 021 988 0602

Kry die PDF-weergawe hier.