7 Augustus 2017

Beste kollegas

Die Here gee gelowiges voortdurend aan mekaar en daarvoor maak Hy deure oop. Dit is een van die oorheersende ervarings van die moderatuurslede oor die algelope maande.

Een Gees, een liggaam

Kerkeenheid is nie ’n opsie of ’n keuse nie, dis die enigste toekoms. Daar is net een Gees en daarom net een liggaam. Ons as kerk moet ons daarom voortdurend daaraan toets hoe ons met hiérdie toekoms belyn.

Die Here het die afgelope tyd verskeie klippe uit die pad gerol, sodat ons kan vorder in ons soeke na eenheid. Ons het ’n tussenorde wat deur al die kerke in die NG-Kerkfamilie aanvaar is, asook ’n begeleidende brief wat gemeentes en ringe aanmoedig om eenwording-inisiatiewe te onderneem. “Unity was until this day a meeting and media matter, but now it has shifted to a congregational matter,” merk ’n kerkleier uit die VGK onlangs op. Mag elke gemeente beleef hoe die Here die deure na ander oopmaak, maar ook die moed gee om daardeur te stap.

Brande maak deure oop

Een gebeurtenis wat weer deure tussen mense en gemeenskappe oopgemaak het, is die brande wat die Suid-Kaap in Junie getref het. Hierdie tragedie het onderstreep hoe mense nog vir mekaar omgee en kan saamstaan in tye van nood. Talle lidmate, gemeentes en sinodes oor die land heen (én verder!) het betekenisvolle bydraes vir noodleniging gemaak.

Ons is opnuut bewus van die onontbeerlike rol wat die kerk in die samelewing speel. Ons is aangegryp deur die leierskap en passie van die betrokke leraars in die rampgebied. Ook Diaconia, die barmhartigheidsdiensgroep van die sinode, het onder leiding van Nioma Venter puik koördinerings- en fasiliteringswerk kon doen. Die moderatuur bedank elkeen van harte wat die ekstra myl geloop het, en dit steeds doen.

Ons doen ’n beroep op gemeentes om tydens die Sondag wat die naaste aan die 7de van elke maand val, ’n herinneringsmoment vir die brande te skep. Deur ’n eenvoudige gebaar soos ’n kers op die nagmaaltafel en ’n minuut van stilte, kan ons ons meelewing betoon met diegene wat so baie verloor het.

Geskiedkundige deure oop

Nog ’n deur wat oopgegaan het, is die besondere ervaring by Wittenberg, Duitsland, waarin Nelis Janse van Rensburg kon deel. Op 5 Julie vanjaar het die Wêreldgemeenskap van Gereformeerde Kerke (WGGK) die Gesamentlike Verklaring oor die Leerstelling van Verantwoording onderteken en sodoende met die Lutherse, Metodistekerk en die Rooms-Katolieke Kerk wêreldwyd ooreengekom om verdeeldheid wat sedert die 16de-eeuse Hervorming tussen Protestante en Katolieke ontstaan het, te oorkom.

Nelis vertel self: “Alleen op grond van genade en deur geloof verklaar die vier tradisies, kan ’n mens salig word. Die twee solas van die Reformasie word nou deur almal erken, alleen genade en alleen geloof. Nie deur die kerk of eie meriete nie, maar deur die genade van God alleen word ’n mens gered en ontvang jy dit deur geloof. Dit is ’n monumentale beweging. Dit getuig ook van die wêreldkerk se verbintenis om uit een mond te getuig, sodat die wêreld kan glo. Dit is die grootste besluit wat nog geneem is in die verhouding van kerke sedert die Reformasie. Aan God al die eer.” Lees gerus op e-Kerkbode meer.

Gesprek

Op 22 en 23 Augustus sal daar ’n eerste-van-sy-soort-gebeurtenis in die George-omgewing afspeel, wanneer al tien voorsitters van die NG Kerk se sinodes met die sewe voorsitters van die VGKSA se sinodes vergader. Nog nooit het die kerkleiers so ’n geleentheid gehad om saam te praat oor die toekoms van die twee kerke nie. Ons bid dat dit ’n rigtinggewende gebeurtenis sal wees en dat dit prakties sal illustreer watter geleenthede die Tussenorde bied.

Seksuele diversiteit

Die moderatuur het ook die voorreg gehad om deel te wees van ’n werkswinkel oor seksuele diversiteit wat deur die Sinodale Taakspan vir Leer en Aktuele Sake (STLAS) gereël is. IAM-ministries het ’n groep van bykans 40 persone gefasiliteer in ’n baie insiggewende dagkonferensie, wat die betrokkenes opnuut dieper bewus gemaak het van die kompleksiteit van die saak. Hierdie gesprek is deur almal verstaan as slegs nog ’n tree op hierdie ongekarteerde pad, met verdere geleenthede wat sal volg. Die besondere gesindheid en uitstekende fasiliteringstegnieke waarmee IAM-ministries die geleentheid begelei het, onderstreep dat enige gemeente of ring met groot vrug deur hulle begelei kan word. Kontak hulle gerus.

Vrouemaand

Ons is aan die begin van Vrouemaand. Deel van die vieringe is ’n geleentheid op 10 Augustus wanneer die moderatuur, die Diensgroep vir Toerusting en Navorsing en Taakspan vir Vrouebediening kragte saamspan om alle vroue van die NG en VG Kerk wat in die bediening is, by ’n konferensie te ontvang. Ons moedig gemeentes aan om plaaslik by Vrouemaand betrokke te raak, sodat die ontstellende realiteit van geweld teen vroue en kinders altyd onder ons aandag sal bly.

Droogte

Ons is almal baie bewus van die karige reën wat hierdie winter val. Alhoewel daar reeds reën geval het waaroor ons baie dankbaar is, is ons damvlakke steeds almal onder 30% vol. Die moderatuur moedig gemeenteleiers aan om deur plaaslike ekumeniese strukture ’n interkerklike gebedsgeleentheid vir reën te reël.

Verdere voorbidding

Bid asseblief ook vir die volgende sake:

  1. Die Suid-Kaap wat steeds onder die nadraai van die brande ly
  2. Deurdringende reën veral in ons opvangsgebiede
  3. Ons land se politieke situasie in die aanloop na die 2019 verkiesing
  4. Die samespreking tussen die 17 voorsitters op 22 en 23 Augustus
  5. Die moderamenvergadering van 29-30 Augustus
  6. Dank die Here vir die ondertekening van die ooreenkoms te Wittenberg.

Ten slotte, iemand merk onlangs tydens ’n gesprek oor diversiteit op: “In ’n tyd van diversiteit en uiteenlopende oortuigings is dit belangrik om te onthou dat die deel van ervarings jou verder bring as om standpunte te verdedig.” Laat ons die eenheid van die liggaam van Christus verder soek en so deel bly van die groeiproses na heling. Loop deur die deure wat oop is, hou deure oop vir ander en bid vir deure wat toe is.

Gielie Loubser
Namens die moderatuur

Sinode van Wes-Kaapland, Privaat sak X8, Bellville 7535 – skriba@kaapkerk.co.za

 

Kry Uit die Moderatuur in pdf-formaat – klik hier.