5 Desember 2017

Liewe medegelowige

Die afgelope jaar het aan almal wat die Here wou dien, baie geleenthede gebied. Te midde van al die krisisse in ons land, kon elke gelowige ’n helder getuienis lewer oor die hoop wat in ons leef. En so hét dit weerklink, talle verhale oor die vernuwende krag en verbeelding wat van die Gees kom. Alles was nie altyd maklik nie. Die Suid-Kaap se brande, die droogte en die ekonomiese insinking het ons swaar getref, so ook die gerugte oor die krisisse in die bestuur van ons land. Maar te midde hiervan het ons deurlopend berigte ontvang van die sorg van God, die verlossingswerk van Christus en die liefde wat Hy in sy kinders se harte uitstort. Te midde van alles is ons geïnspireer deur die genade van God en sy durende goedheid. Trouens, die viering van die Reformasie, 500 jaar gelede, het ons weer herinner aan ons identiteit as ontvangers van genade wat so genoegsaam is dat daar nou vrede is tussen ons en God (Rom 5:1).

Die moderatuur het vanjaar met volgehoue ywer gewerk en ons verbondenheid aan mekaar is deurlopend versterk. Ons samewerking met die onderskeie diensgroepe, en dus ook die predikante in sinodale diens, was dinamies en verbeeldingryk. Terloops, ons dank die Here gereeld vir ’n wonderlike span leraars en ander personeellede wat in sinodale diens werk.

Ons het as sinodale span onder meer saamgewerk aan die ontwikkeling van die: spiritualiteit-sentrum in Wellington, ’n nuwe strategie vir evangelisasie, ’n kerkorde vir ’n missionale kerk, die bou van eenheid met die VGKSA, die ontwikkeling van sterk verhoudinge met ander kerke, saamleef met ons dogterskerke in Afrika, die ontwikkeling van ’n uitgebreide netwerk van prakties-teologiese opleiding in Afrika (NetAct), ondersteuning aan gemeentes om hulle roeping uit te leef, nuwe geloofsgemeenskappe, ondersteuning aan al ons leraars, die bou van ’n sterk verhouding tussen die vennootskapskerke wat betrokke is by die Fakulteit Teologie op Stellenbosch, sterk insette ten aansien van die teologiese opleiding van ons studente, gesprek oor belangrike teologiese en etiese kwessies o.l.v. ons Taakspan vir Leerstellige en Aktuele Sake, insig dat elke mens na die beeld van God geskape is, ons publieke getuienis, onder meer in Kleinmond waar geweld en ontwrigting ’n gemeenskap lamgelê het, ’n strategie vir noodleniging waar daar rampe voorkom, vroeëkindontwikkeling (VKO) groepies vir voorskoolse opvoeding, argiefdienste, finansies en eiendomme en talle ander werksaamhede. Ons kon danksy die Here se omvattende genade in die meeste van hierdie en die ander werksaamhede wonderlike uitbreiding en vooruitgang beleef.

Ons gemeentes se verbeelding vir die koninkryk het ook dag na dag toegeneem. Ons hoor van oraloor baie mooi getuienisse oor hoe die Here gemeentes inspireer en meeneem in sy sending na die wêreld. Lidmate verstaan toenemend dat die amp van die gelowige die operasionele skerpkant van God se beweging is. Daarom kan ons hier aan die einde van die jaar net die Here loof en dank. Sy genade is oorvloedig.

Elize Morkel en Tinus van Zyl het aan die einde van die jaar vanweë persoonlike redes uit die moderatuur bedank. Ons sal altyd dankbaar wees vir die besondere bydraes wat hulle gelewer het tot ons insig en werk. Hulle teenwoordigheid sal beslis gemis word.

Kersfees is ’n geleentheid om dankie te sê vir al ons geskenke – natuurlik eerstens vir Christus wat gekom het om ons vry te maak. Maar ons kan ook aan die einde van die jaar dankie sê aan die Hoof van ons kerk wat ons wonderlik gelei het, aan ons voorsien het, en ons op buitengewone maniere getroos en versorg het. Mag Kersfees vanjaar vir almal van ons ’n fees van dankbaarheid en verkwikking wees. Mag ons dan geïnspireerd die nuwe jaar met al sy geleenthede opneem as nog ’n geskenk uit sy hand – om te dien en so te getuig van die grootheid van die Here. ’n Baie geseënde Christusfees vir jou! Mag sy liefde jou salf, inspireer en dring.

Soli Deo Gloria

 

Nelis Janse van Rensburg
Namens die moderatuur

Sinode van Wes-Kaapland, Privaat sak X8, Bellville 7535 – skriba@kaapkerk.co.za

Vrywaring | Disclaimer | isiLandulo – Klik hier.

Kry Uit die Moderatuur in pdf-formaat hier.

From the Moderature, the English version of this letter, is available here.