17 Februarie 2017

Geagte kollegas

 

  1. Diversiteit en Inklusiwiteit

Die moderatuur het op 17 Februarie 2017 vergader. Die program en fokuspunte vir die moderamen se vergadering (7 en 8 Maart 2017) is bespreek en beplan. Die moderatuur is diep bewus van die noodsaak dat die kerk oor diversiteit en inklusiwiteit méér moet praat en dink. Die moderatuur het dus besluit om die Dinsdagmiddag van die moderamen se vergadering (7 Maart 2017) aan ’n gesprek te wy oor die uitdagings en geleenthede wat diversiteit aan die kerk bied. Die moderamen word gevra om saam te dink oor wat die Woord ons leer oor inklusiwiteit.

 

  1. Sinodale Personeel

Die moderatuur het met groot dank kennis geneem en getuig van die uitstekende diens wat die sinodale personeel lewer. Ons is veral dankbaar dat dit lidmate is wat reageer met komplimente oor die diens wat hulle ontvang het. Ons hoor gereeld van personeel wat ver meer doen as wat van hulle verwag word. Die bereidheid om tot diens te wees, word met dank erken.

 

  1. Nuwe én jong Predikante

Heelwat proponente is in die afgelope maande deur middel van die internskapprogram deur gemeentes beroep. Daar is ook ’n aantal nuwe predikante wat vanuit ander sinodale gebiede na die Wes-Kaap beroep is. Met die groot uitgestrekte sinodale gebied, is dit noodsaaklik om aan dié nuwelinge spesiale aandag te gee. Die moderatuur beplan dus twee byeenkomste:

  • Op 27 en 28 Maart 2017 is daar ’n byeenkoms vir die jong predikante – dit is hulle wat jonger as 35 is.
  • Op 5 Junie 2017 is daar ’n byeenkoms vir predikante uit ander sinodale streke wat onlangs in die Wes-Kaap bevestig is.

Albei groepe sal mettertyd persoonlik gekontak word – of skakel so gou moontlik met die moderatuurskantoor (skriba@kaapkerk.co.za of 021 957 7155) as jy dink dat niemand nog van jou weet nie.

 

  1. Finansies

Die moderatuur het ook na die sinodale streek se finansies gekyk. Alhoewel vier gemeentes se geouditeerde finansiële state steeds uitstaande is, gee die volgende syfers rede tot groot dankbaarheid: Gemeentes se netto inkomste (dit is inkomste sonder versekeringseise, wins met die verkoop van bates, bemakings, sinodale ondersteuning of deuroffers) het met 9,3% gestyg! Om dit in ’n tyd soos hierdie te kon regkry, is waarlik rede tot groot dankbaarheid. Uitgawes aan gemeentelike dienswerk (barmhartigheid en getuienis) het van R35,7 miljoen met 14,8% toegeneem tot R41 miljoen. Saam met die R11,1 miljoen aan deuroffers, spandeer die Wes-Kaap se gemeentes dus meer as R52 miljoen na buite. Dit is net meer as 10% van die bruto inkomste van die 228 gemeentes (R501 miljoen).

 

  1. Staatsrede (“SONA”)

Die moderatuur verkies om, waar dit enigsins kan, kommentaar op openbare sake in samewerking met die ander kerke te doen. So het die moderatuur hulleself vereenselwig met die amptelike verklaring van die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke (SARK) oor die staatsrede. Die volledige verklaring is ook op die sinode se webwerf of kan deur middel van meegaande skakel oopgemaak word:

https://kaapkerk.co.za/wp-content/uploads/2017/02/2017-02-10-SACC-Statement_Post-SONA.pdf

 

  1. Reformasie 500

Ons het, saam met protestantse kerke van oor die hele wêreld, die voorreg om vanjaar 500 jaar van reformasie te herdenk. Die Christelike Lektuurfonds (CLF) sal deur die loop van die jaar ʼn reeks van twaalf pamflette met verskillende temas beskikbaar stel. Kontak CLF (order@clf.co.za of skakel 021 873 0198) of hou die webwerf van die Sinode van Wes-Kaapland dop vir meer besonderhede. Besoek gerus ook die Reformasie 500 webwerf: http://refo500.christians.co.za/

 

  1. #imagine

Imagine bied in 2017 vir die vierde agtereenvolgende jaar ’n #imagine-byeenkoms by Bredasdorp aan. Dit begin met ’n leiersbyeenkoms op 17 Maart en dan die byeenkoms vir tieners en jong volwassenes van 18 tot 20 Maart 2017. Kry volle besonderhede op die #imagine-webwerf: http://imaginemovement.co.za/en/

Die moderatuur vra dat elke lidmaat vir hierdie byeenkoms sal bid en dat gemeentes en lidmate bystand sal verleen waar moontlik: borg ’n kind om te gaan of stuur ’n donasie sodat #imagine minderbevoorregte kinders kan borg.

 

  1. Gebedsonderwerpe

8.1     Dankgebed vir reën, maar ook ernstige voorbidding vir die Wes-Kaap waar die droogte kritieke omvang aanneem.

8.2     Dankgebed vir goeie oeste (druiwe en vrugte).

8.3     Gebed vir die moderamen se vergadering van 7 en 8 Maart 2017.

8.4     Gebed vir #imagine se byeenkoms van 17 tot 20 Maart 2017. Bid vir seën op die byeenkoms én vir die nodige fondse.

8.5     Voorbidding vir ds Nioma Venter, die nuwe PSD (Predikant in Sinodale Diens) vir Diaconia wat op 1 Maart diens aanvaar, asook vir die beroepingsproses van die PSD vir Predikantebegeleiding wat in die plek van dr Pierre Goosen sal kom wanneer hy aan die einde van Mei 2017 emeriteer.

 

Bossie Minnaar

Namens die moderatuur

 

Sinode van Wes-Kaapland, Privaat sak X8, Bellville 7535 – skriba@kaapkerk.co.za

 

Uit die Moderatuur is ook as pdf-dokument beskikbaar – klik hier.

2017MashoofLogo