DRIE-JAAR VASTE TERMYN LERAARSPOS: VICTORIA-WES

Gemeenteprofiel:

 • Victoria-Wes is ’n plattelandse dorp, geleë in die Noord-Kaap, maar resorteer onder die Sinode van Wes-Kaap.
 • Ekonomie: boerdery, besighede en toerismebedryf
 • Lidmate: 320 belydende- en 60 dooplidmate, georganiseer in 5 plaas- en 5 dorpswyke.
 • Samestelling: Goeie verspreiding van lidmate oor die hele ouderdomspektrum
 • Die gemeente het spesifieke bedieningsbehoeftes na binne, maar wil ook, op voetspoor van Jesus,‘n verskil in die gemeenskap maak.

Leraarsprofiel

Die suksesvolle kandidaat –

 • Moet die pligte uitvoer volgens Artikel 9 van die Kerkorde
 • Moet op die platteland kan aanpas en werk
 • Het bedieningsvaardighede oor die hele ouderdomspektrum
 • Moet ’n goeie spanwerker wees met leiereienskappe.
 • Huis- en pastorale besoeke is ’n prioriteit.
 • Het ’n aanvoeling vir vernuwende en woordgetroue prediking.
 • Is ‘n bouer van liefdevolle omgeeverhoudings
 • Leer groot en klein wat dit beteken om in Jesus se voetspore te loop en wat dit dus

beteken om gestuurde kerk te wees

 • Gee leiding/toerusting aan gemeenteleiers om hulle roeping uit te leef
 • Het ‘n hart vir die ekumene = eenheid onder gelowiges (oor kleur-, klas-, en kerkgrense)
 • Is ‘n energieke motiveerder/mobiliseerder en is kreatief
 • Vaardig met digitale media

Vergoedingspakket:

 • Onderhandelbaar volgens die Sinodale skaal tot maksimum Kerf 8Hierdie is ‘n vaste termynbepaalde pos van 3 jaar.
 • Indien dit tot voordeel van die gemeente en leraar strek, en binne die vermoë van die gemeente is, kan die termyn verleng word.
 • ’n Ruim pastorie is beskikbaar

Aansoeke:

 • E-pos volledige CV met minstens drie referente na die Kerkkantoor: ngkerkvic-wes@gmail.com
 • ‘n Vraelys is op navraag beskikbaar en moet saam met die CV ingestuur word
 • Kandidate wat die kortlys haal, moet tussen 10 en 14 September vir ’n onderhoud beskikbaar wees (indien enigsins moontlik, persoonlik).
 • Sluitingsdatum: 7 September 2020, 09:00

Navrae:

Die kerkraad behou hom die reg voor om nie ’n beroep uit te bring nie.